Posts Tagged ‘producent maszyn budowlanych’

W i c i sa

Tuesday, September 25th, 2018

W i c i są to hyalinowe utwory plazmatyczne, niezwykle delikatne, które swoją długością dosięgają, a nawet przewyższają rozmiary organizmu. Jeżeli organizm zaopatrzony w wić stanowi komórkę otoczoną sztywnymi ścianami, Wić komunikuje się z cytoplazmą poprzez bardzo delikatne pory. Badania wykonane za pomocą mikroskopu elektronowego wykazały, że wiele wici jest zbudowanych z pewnej liczby cienkich włókien leżących równolegle obok siebie. Pewne wici poruszają się, podobnie jak śmigło lub śruba okrętowa, ruchem rot ac y j n y m z szybkością 30—60 obr./sek. W ten sposób wprawiają one cały organizm w ruch obrotowy; często porusza się on w środowisku ruchem wężowym (ryc. …read more

Róznego rodzaju’ “waskie przekroje” (nie

Friday, September 21st, 2018

Różnego rodzaju’ “wąskie przekroje” (nie o wszystkich mówiliśmy), wynikające zarówno, Ż określonej struktury aparatu wytwórczego, jak i z nie dostatecznej bazy surow- cowej, słabego tempa wzrostu produkcji rolniczej itp., unie- możliwiają przyspieszenie wzrostu gospodarczego bez do- datkowych nakładów inwestycyjnych lub bez zmiany struk- tury podaży drogą wymiany międzynarodowe], W wielu dziedzinach przezwyciężenie barier wzrostu bez udziału handlu zagranicznego, nie jest możliwe. Reasumując, w gospodarce socjalistycznej dzięki społecz- Ne własności środków produkcji i koncentracji decyzji in- westycyjnych w ręku państwa istnieje możliwość przy- spieszenia tempa wzrostu dochodu narodowego przez pla- nowe zwiększanie udziału inwestycji w dochodzie narodo- wym. Państwo socjalistyczne nie może jednak w sposób dowolny powiększać udziału inwestycji w dochodzie naro- dowym bez ryzyka niepożądanego zmniejszenia udziału kon- sumpcji. Szereg- innych – omówionych wyżej obiektywnych warunków również ogranicza możliwości przyspieszenia tem- pa wzrostu gospodarczego, 6. Równowaga ekonomiczna w procesie wzrostu gospodarczego Dla procesu wzrostu gospodarczego zasadnicze znaczenie ma- ją proporcje między produkcją działu I i produkcją działu II. W celu utrzymania równowagi ekonomicznej między pro- dukcją i konsumpcją muszą być zachowane określone pro- porcje w nakładach inwestycyjnych przeznaczonych na roz- wój produkcji środków produkcji (dział I) i rozwój produkcji środków konsumpcji (dział II). Podział funduszów inwesty- cyjnych na rozszerzenie (lub odtworzenie). :zdolności produk- cyjnych działu I i II jest ściśle związany z zachowaniem rów- nowagi ogólnej między produkcją i konsumpcją, a także rÓw- nowagi rynkowej między popytem i podażą dóbr konsump- cyjnych. Pojęcie równowagi ekonomicznej można zatem traktować wąsko jako zrównoważenie popytu i podaży na rynku dóbr konsumpcyjnych lub szeroko – jako zrównoważenie podaży i popytu na dobra inwestycyjne i dobra konsumpcyjne przy . pełnym wykorzystaniu sił wytwórczych. [więcej w: , producent maszyn budowlanych, olejek kokosowy, grzejniki dekoracyjne ]

W handlu zagranicznym mozna stosowac

Sunday, September 16th, 2018

W handlu zagranicznym można stosować rozliczenia typu: clearingowy i obrót towar za towar, czyli clearinqouie; lub wolnodewizowe, wolnodewizowy tj. realizowane w wymienialnej walucie obcej. Pierwszy typ rozliczeń dominuje na światowym rynku socjalistycz- nym i w handlu z większością krajów słabo rozwiniętych. Obrotu wolnodewizowego dokonuje np. Polska z krajami ka- pitalistycznymi i niektórymi krajami słabo rozwiniętymi. W obrocie clearingowym stosuje się ceny umowne. Są to często ceny światowe zamrożone na umowny okres w wy- niku dwustronnych międzynarodowych umów gospodarczych. Ostatnio stosuje się zasadę dokonywania rozliczeń qlearingo- wych w oparciu o średnie eeny światowe z okresu kilku lat, wychodząc z założenia, że krótkookresowe wahania cen świa- towych są związane z. charakterem rynku kapitalistycznego, w dłuższym zaś okresie są zgodne z tendencją zrównywania cen z wartością. Rozwój handlu zagranicznego i struktura eksportu i im- portu zależy również od relacji cen w eksporcie i imporcie. Porównanie warunków produkcji i wymiany w relacji kraj-e-zagranica wyraża się w terms otrade. Tłumaczy się -to jako “warunki wymiany”, “stosunki wymiany”, co ‘do- kładnie nie oddaje treści tego terminu, na ogół więc w pol- skiej ,literaturze ekonomicznej i w praktyce handlu zagra- nicznego używa się terminu angielskiego. Terms ot trade można razpatrywać w ujęciu rzeczowym. Korzyści związane z warunkami wymiany gdzie: Toterms oj trade wolumen owe, Qe – wielkość eks- portu w jednostkach fizycznych, Qi – wielkość importu w jednostkach fizycznych. Wzrost ilości towarów eksportowanych w stosunku do ilości towarów importowanych oznacza pogorszenie warun- ków wymiany, jeśli wartościowe saldo wymiany się bilansu- je. Relacja odwrotna oznacza poprawę warunków wymiany. W pierwszym przypadku w zamian za większy strumień dóbr eksportowanych osiąga się mniejszy strumień dóbr im- portowanych, a w drugim przypadku dzieje się odwrotnie. [patrz też: , kawa sklep, tablice informacyjne, producent maszyn budowlanych ]