Posts Tagged ‘producent maszyn budowlanych’

W i c i sa

Sunday, February 25th, 2018

W i c i są to hyalinowe utwory plazmatyczne, niezwykle delikatne, które swoją długością dosięgają, a nawet przewyższają rozmiary organizmu. Jeżeli organizm zaopatrzony w wić stanowi komórkę otoczoną sztywnymi ścianami, Wić komunikuje się z cytoplazmą poprzez bardzo delikatne pory. Badania wykonane za pomocą mikroskopu elektronowego wykazały, że wiele wici jest zbudowanych z pewnej liczby cienkich włókien leżących równolegle obok siebie. Pewne wici poruszają się, podobnie jak śmigło lub śruba okrętowa, ruchem rot ac y j n y m z szybkością 30—60 obr./sek. W ten sposób wprawiają one cały organizm w ruch obrotowy; często porusza się on w środowisku ruchem wężowym (ryc. 335). Wici wykonują często ruchy wiosłowate. Jeżeli organizm ma pęczek wici, pracują one harmonijnie — jedna za drugą kurczą się kolejno, wskutek czego cały pęczek wykonuje ruch obrotowo—śrubowy. S zy b koś ć, z jaką poruszają się organizmy oratrzone wiciami, może być bardzo znaczna; Peridinium poru- Ryc. 335. Spirillum volutans w ciemnym polu widzenia: a — w po zornym spokoju, b — w czasie ruchu, c przestrzeń (zakreskowana) zajęta przez przednią i tylną wiązkę wici podczas ruchu odbywającego się w kierunku strzałki. (Wg Metznera, c — schemat) sza się z szybkością dochodzącą do 200 p/sek. (s. 458). Pływki śluzowca Fuligo varians osiągają nawet 1 mm/sek. Porównując te wartości Z długością organizmu poruszającego się stwierdzamy, Że szybkość ich wielokrotnie przekracza np. szybkość samochodu. Przyczyną ruchu wici jest ich jednostronne rytmiczne kurczenie się. Czasem obejmuje ono podstawową część wici, niekiedy natomiast w postaci fal skurczów i rozkurczów wędruje wzdłuż całego organu. Typ ruchu wici jest prawdopodobnie uwarunkowany submikroskopową budowŕą włókien plazmatycznych. Oscylujące zmiany ładunku określonych grup łańcuchów polipeptydowych białka wchodzącego w skład włókna wici wywołują przypuszczalnie skracanie się i wydłużanie cząsteczek objawiające się na zewnątrz rytmicznym skurczem Wici, [podobne: , producent maszyn budowlanych, organizacja imprez, ochrona mienia ]

Róznego rodzaju’ “waskie przekroje” (nie

Wednesday, February 21st, 2018

Różnego rodzaju’ “wąskie przekroje” (nie o wszystkich mówiliśmy), wynikające zarówno, Ż określonej struktury aparatu wytwórczego, jak i z nie dostatecznej bazy surow- cowej, słabego tempa wzrostu produkcji rolniczej itp., unie- możliwiają przyspieszenie wzrostu gospodarczego bez do- datkowych nakładów inwestycyjnych lub bez zmiany struk- tury podaży drogą wymiany międzynarodowe], W wielu dziedzinach przezwyciężenie barier wzrostu bez udziału handlu zagranicznego, nie jest możliwe. Reasumując, w gospodarce socjalistycznej dzięki społecz- Ne własności środków produkcji i koncentracji decyzji in- westycyjnych w ręku państwa istnieje możliwość przy- spieszenia tempa wzrostu dochodu narodowego przez pla- nowe zwiększanie udziału inwestycji w dochodzie narodo- wym. Państwo socjalistyczne nie może jednak w sposób dowolny powiększać udziału inwestycji w dochodzie naro- dowym bez ryzyka niepożądanego zmniejszenia udziału kon- sumpcji. Szereg- innych – omówionych wyżej obiektywnych warunków również ogranicza możliwości przyspieszenia tem- pa wzrostu gospodarczego, 6. Równowaga ekonomiczna w procesie wzrostu gospodarczego Dla procesu wzrostu gospodarczego zasadnicze znaczenie ma- ją proporcje między produkcją działu I i produkcją działu II. W celu utrzymania równowagi ekonomicznej między pro- dukcją i konsumpcją muszą być zachowane określone pro- porcje w nakładach inwestycyjnych przeznaczonych na roz- wój produkcji środków produkcji (dział I) i rozwój produkcji środków konsumpcji (dział II). Podział funduszów inwesty- cyjnych na rozszerzenie (lub odtworzenie). :zdolności produk- cyjnych działu I i II jest ściśle związany z zachowaniem rów- nowagi ogólnej między produkcją i konsumpcją, a także rÓw- nowagi rynkowej między popytem i podażą dóbr konsump- cyjnych. Pojęcie równowagi ekonomicznej można zatem traktować wąsko jako zrównoważenie popytu i podaży na rynku dóbr konsumpcyjnych lub szeroko – jako zrównoważenie podaży i popytu na dobra inwestycyjne i dobra konsumpcyjne przy . pełnym wykorzystaniu sił wytwórczych. [więcej w: , producent maszyn budowlanych, olejek kokosowy, grzejniki dekoracyjne ]