Posts Tagged ‘projektowanie ogrodów’

Przy tym przewaga popytu nad

Thursday, September 20th, 2018

Przy tym przewaga popytu nad podażą wywołuje zjawiska inflacyjne, wzrost cen i spadek wartości pieniądza, brak towarów w sklepach, kolejki; rozwija się “czarny rynek” i spekulacja. W kon- sekwencji zjawiska te prowadzą do wzrostu kosztów utrzy- mania, spadku płac realnych lub obniżenia tempa ich wzrostu. Przewaga podaży nad popytem natomiast prowadzi do zamrożenia nakładów pracy społecznej uwięzionej w nad- miernej ilości wytworzonych towarów, do zwolnienia szyb- kości obrotu środków, nadmiernego wzrostu zapasów w prze- myśle i w handlu, co przy towarach łatwo psujących się lub sezonowych prowadzi do marnotrawstwa, niepełnego wyko- rzystania mocy produkcyjnych i zmniejszenia efektywności gospodarowania. Zachwianie równowagi ogólnej jest -więc niekorzystne w obu przypadkach, chociaż jej skutki dla konsumenta będą różne. Przewaga• podaży nad popytem stwarza konsumentowi większe możliwości wyboru. ułatwia dokonywanie zakupów, przeciwdziała wzrostowi cen i ko- sztów utrzymania. Obok rownowagi ogolnej w gospodarce socjalistycznej występuje również problem równowagi cząstkowej. Równo- waga cząstkowa polega na zrównoważeniu popytu i podaży na poszczególne dobra lub grupy dóbr rynkowych. O ile do zachowania ogólnej równowagi rynkowej niezbędne jest zrównoważenie globalnej podaży (sumy cen towarów i usług) z globalnym efektywnym popytem (sumą dochodów pie- niężnych ludności pomniejszoną o oszczędności, podatki i opłaty na rzecz skarbu państwa), o tyle do zachowania równowagi cząstkowej potrzebne jest zrównoważenie struk- tury podaży ze strukturą popytu (przy stałych cenach). Struktura podaży zależy przede wszystkim od struktury aparatu wytwórczego. Zmiana struktury podaży wymaga przestawienia mocy produkcyjnej lub budowy nowych obiektów, a może, również nastąpić przez zmianę struktury importu i eksportu. Zmiana struktury popytu może nastą- pić przede wszystkim przez zmianę struktury cen (pod- wyżka cen artykułów, których podaż jest niedostateczna łub niepożądana i obniżka cen artykułów, których podaż jest nadmierna lub szczególnie’ pożądana), a również przez zmianę dochodów poszczególnych grup konsumentów, zmia- ny mody, gustów, upodobań itp . [więcej w: , tłumaczenia przysięgłe, projektowanie ogrodów, Budowa domu ]