Posts Tagged ‘przydomowe oczyszczalnie’

Wiemy równiez, ze stezenie soku

Monday, February 26th, 2018

Wiemy również, że stężenie soku komórkcwego w komórkach strony górnej i dolnej zachowuje stałą wartość w czasie ruchu, mžmo iż np. podczas opuszczania się liścia objętość komórek dolnej strony stawu silnie się zmniejsza, w górnyCh zaś ulega zwiększeniu. Jest to możliwe tylko dzięki temu, Że równocześnie z ruchem odbywa się reguła cja bezwzględnej ilości substancji osmotycznie czynnych (być może kwasów organicznych). Zmianie steżenia tych substancji przypisywano przez długi czas zasadniczą rolę w mecha— nizmie ruchów turgorowych. Ostatnio jednak uważa się, że zmiany te nie są przy— czyną, lecz prawdopodobnie następstwem ruchów. Obecnie coraz częściej zcstaje wypowiadany pogląd, że w ruchach tych — podobnie jak w ruchach sejsmona— stycznych istotną przyczyną są zmiany półprzepuszczalności plazmy; Są One związane z rytmicznymi procesami przemiany materii, np. z periodycznie zmieniającym sie stężeniem C02 w plazmie, w ywołanym dziennym rytmem natężenia asymilacji; przypuszczalnie także odgrywa tu rolę dopływ substancji wzrostowych z liścia, zmieniający się pericdycznie w ciągu dnia. Uprzednio już wspomniano (s. 337), że kwas 13-indclocctcwy może wywclywaâ zmiany siły ssącej komórek. Ruchu wyrzucające uwarunkowane przez turgor D. RUCHY WYRZUCAJĄCE UWARUNKOWANE PRZEZ TURGOR (58) W poprzednim tekście omówiono ruchy turgorowe prowadzące do wygięcia się organu wskutek zmian turgoru jednej jego strony. Nie— kiedy jednak różnice w turgorze pewnych warstw tkanek wywołują ruchy służące często do rozsiewania nasion. Rzadko tylko są one wyzwalane przez bodźce; zazwyczaj są wynikiem naturalnych procesów roz— woju i dojrzewania rośliny, dlatego też są nieodwracalne. Na s. 248 omówiono rolę, jaką spełnia na pi ecie tkanek w usztywnieniu danego organu. Jeżeli jednak łączność pomiędzy tkankami znajdującymi się w takim napięciu zo— stanie rozluźniona, możliwość swobodnego rozciągnięcia się ich lub skurczenia pro— wadzi do nagłych, eksplozyJnych wygięć, dzięki którym np. mogą zostać wyrzuco— ne nasiona z owocu. Gatunki rodzaju impatiens są znanym przykładem rozsiewania nasion dzięki takim ruchom. Najlżejsze nawet dotknięcie dojrzałego owocu, np. Impatiens parviflora, powoduje jego eksplozyjny rozpad, przy czym poszczególne owocolistki zwijają sie spiralnie do wnętrza, odrzucając daleko nasiona. [patrz też: , naprawa aparatów cyfrowych, hale przemysłowe, przydomowe oczyszczalnie ]

Najwazniejszymi jednostkami systematycznymi sa ga

Friday, February 23rd, 2018

Najważniejszymi jednostkami systematycznymi są ga t u n k i. Do jednego gatunku zaliczamy wszystkie rośliny (łącznie z przodkami i potomstwem), które mają wiele wspólnych cech, zwłaszcza „istotnych”, Gatunki, które wykazują szereg wspólnych cech, łączymy w ro d z a j e, te znów na podobnej zasadzie w r o d zin y, rodziny w r z ę d y, rzędy w k ła s y, a klasy w typ y. Niekiedy można jeszcze wyróżniać dalsze grupy, np, w obrębie gatunków: podgatunki, odmiany, formy itd. (s. 224). Wszystkie jednostki systematyczne określa sie łacińskimi nazwami; dla gatun— ków stosuje się pod wójną nomenklat u r ę, wprowadzoną przez K. Linne— usza w 1735 r.: do nazwy rodzajowej dodaje się nazwę gatunkową (często przymiotnikową). W ten sposób np. w obrębie rodzaju Pinus (sosna), sosna zwyczajna nosi nazwę Pinus silvestris. Nazwy rodzin mają zwykle końcówkę -aceae, a rzędów -ales. Rozgra niczenie wszystkich grup systematycznych lub jednostek, jak również gatunków nie może się odbywać według prostych reguł dających się zastosować w każdym przypadku. Nie można też podać w sposób ogólnie obowiązu— ją cy, jakie cechy należy uważać za istotne, gdyż jedna i ta sama cecha może bye istotna dla wyodrębnienia jednej grupy, może się natmniast okazać nieistotna dla jakiejś innej grupy. Nie zmienia to jednak nic w zasadniczym fakcie, że istoty żywe, mimo wielkiej różnorodności, należą do naturalnych grup różnego stopnia, pomiedzy którymi brak jest forrn rn’zejôciowych lub są tak rzadkie, Że grupy te mogą być uznane i stanowi& podstawę jakiegoś systemu. Tylko staranne badanie i ocena licznych cech wskazuje właściwą drogę do naturalnego systemu. Droga ta nie została jeszcze wszędzie odkryta. [podobne: , przydomowe oczyszczalnie, rusztowania aluminiowe, producent drzwi ]