Posts Tagged ‘regały półkowe’

Mechanizm ruc h ów p

Saturday, February 24th, 2018

Mechanizm ruc h ów p eł zaj ą cych nagich grudek plazmy, a także wewnątrzkomórkowego ru c h u p I az m y jest nam jeszcze nieznany. Interpretacja tych zjawisk na zasadzie miejscowych zmian napięcia powierzchniowego stanowi tylko częściowe wyjaśnienie. Wszystkie ruchy opisane w tym dziale odbywają się częściowo a u t o n o m i z n i e, częściowo jednak są wywoływane działaniem czynników środowiska. Niekorzystne warunki środowiska mogą pozbawić rośliny zdolności do ruchu i wprowadzić je w stan całkowitego z a s t o j u. Tak więc pewne gatunki Chlamydomonas wytwarzają wici tylko na świetle, przy czym czynnikiem wywołującym ich wykształcanie gie jest syntetyzowany na Świetle karotenoid (krocetyna). Rozpoczęcie ruchu wici zależy również Od pewnych nie znanych jeszcze bodźców chemicznych. A. RUCHY TAKTYCZNE (60) Ruch swobodny nie jest zazwyczaj ruchem bezładnym, lecz wykazuje pewne zorientowanie (u różnych roślin różnego stopnia) w stosunku do kierunku bodźca zewnętrznego. Tego rodzaju ruchy, odbywające się swobodnie w określonym kierunku przestrzeni, nazywamy r u c h a mi t a ktycznymi lub taksj a mi. Taksja jest typowym objawem wrażliwości i dlatego stosują się do niej wszystkie prawa fizjologii wrażliwości omówione przy ruchach tropicznych i nastycznych. Zależnie od rodzaju bodźca rozróżniamy ruchy chemotaktyczne, fototaktyczne itd. 1. Chemotaksja Zdolność do ch e m o t a ks j i ma w przyrodzie bardzo wielkie znaczenie, szczególnie dla bakterii saprofitycznych i chorobotwórczych, jak i dla gamet grzybów i glonów, ponieważ umożliwia ona tym organizmom wyszukiwanie odpowiednich substratów, a komórkom rozrodczym połączenie się z partnerem. Bodźcem orientującym kierunek ruchu jest gradient stęż en i a danej substancji; wyższe jej stężenia działają albo przyciągająco (c h em ot a ks ja do d a tn i a) lub też niekiedy odpychająco (c h em ota k s j a uj em n a). [hasła pokrewne: , kolektory słoneczne, Usługi brukarskie Warszawa, regały półkowe ]

Zasada ta lezy równiez u

Tuesday, February 13th, 2018

Zasada ta leży również u podstaw. budowy kolejnych planów rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Ujęcie takie pozwa- la na uniknięcie rozbieżności w poziomach realizacji celów społecznych i zadań gospodarczych, jaka niekiedy występo- wała w przeszłości. Polityka społeczna to taka działalność państwa (i jego orga- nów), która tworzy optymalne warunki wykorzystania zaso- bów siły roboczej, dochodu narodowego, majątku narodowego i bogactw naturalnych w celu podniesienia poziomu życia lud- ności. Ogólnym założeniem polityki społecznej państwa socja- listycznego jest przy tym stały wzrost poziomu zaspokojenia potrzeb indywidualnych i zbiorowych, zapewnienie korzyst- nych przemian w strukturze konsumpcji oraz właściwych stosunków i warunków pracy i wypoczynku ludności. Polity- ka społeczna wytycza optymalne relacje między produkcją i konsumpcją, określa długo- i krótkokresowe cele rozwoju społeczno-ekonomicznego. Stwarzaniem materialnych warun- ków realizacji tych celów zajmuje się polityka gospodarcza, będąca wyspecjalizowaną dziedziną polityki społecznej. Polityka gospodarcza, opierając się na wykorzystaniu praw ekonomicznych, polega na określaniu celów gospodarczych (ogólnych i cząstkowych) ‘oraz metod i środków ich realiza- cji w interesie klasy zajmującej dominującą pozycję w da- nym społeczeństwie. Założenia polityki gospodarczej w okre- sie budowy socjalizmu inspiruje partia klasy robotniczej re- prezentująca interesy postępowych sił całego społeczeństwa. Celem polityki gospodarczej państwa socjalistycznego w okresie przejściowym od kapitalizmu do socjalizmu jest zapewnienie zwycięstwa socjalistycznych stosunków pro- dukcji w całej gospodarce, stworzenie warunków szybkiego rozwoju gospodarczego jako materialnej podstawy wzrostu, konsumpcji indywidualnej i zbiorowej społeczeństwa. Po zbu- dowaniu socjalizmu celem polityki’ ekonomicznej będzie za- gwarantowanie warunków umożliwiających stworzenie ma- terialno-technicznej bazy komunizmu. W socjalizmie formami realizacji założeń polityki gospo- darczej są: planowanie i zarządzanie gospodarką narodową oraz prawodawstwo gospodarcze. Między polityką gospodar- czą, planowaniem i zarządzaniem gospodarką narodową ist- nieje ścisła współzależność. [patrz też: , felgi stalowe, regały półkowe, drukarnia cyfrowa ]