Posts Tagged ‘skoki w tandemie’

Pod wplywem niekorzystnych warunków liczne

Thursday, February 22nd, 2018

Pod wpływem niekorzystnych warunków liczne bakterie tworzą p r z et r w aln i k i, przy czym protoplazma gromadzi substancje zapasowe pośrodku lub bliżej końca komórki, gdzie skupia się, otacza nową błoną i w ten sposób staje się end osp o rą (ryc. 341 b). Po dojrzeniu spory błona komórki macierzystej zwykle zanika rozpływając YIę. Przy kiełkowaniu wyrasta ze spory nowa bakteria (ryc. 341 c). Wyst ę po wanie i sposób życia. Na całej kuli ziemskiej występują olbrzymie ilości bakterii należących do licznych gatunków (ponad 1000) — w wodzie, w glebie (1 gram gleby może zawierać kilka miliardów bakterii), na wszelkich przedmiotach, a z pyłem także wszędzie w atmosferze. Swe szerokie rozprzestrzenienie zawdzięczają one głównie następującym czynnikom: zdoł no ści szybkiego rozmnażania się, drobnym wymiarom, odporności komó- rek wegetatywnych, a szczególnie spor (s. 379), na niekorzystne wpływy zewnętrzne oraz różnorodności w sposobie odżywiania s i ę. Niektóre gatunki (np. Vibrio cholerae) mogą w optymalnych warunkach dzie— lić się kilkakrotnie na godzinę, tak że z jednej komórki w ciągu 24 godzin może powstać kilka milionów potomstwa. Sp ory bakterii są bardzo o d por n e na wysychanie i wpływy tempera— tury; niektóro murn do 90 godzin)- Również komórki wegetaty,vne licznych gatunków są bardzo odporne, zwłaszcza na wysychanie, jednak w wodzie o temperaturze 60 0 giną zwykle po kilku minutach. Inne natomiast mogą żyć także w wysokiej temperaturze, np. w źródłach gorących. Niektóre bakterie wytwarzają znaczne ilości ciepła w wyniku oddychania („samozagrzewanie” do temperatury powyżej 60 0 wił— gotnego siana, nawozu, tytoniu, bawełny przez Bacillus calfactor; s. 295, 378). [więcej w: , skoki w tandemie, olejek cbd, biuro wirtualne ]

Wiekszosc bakterii zyje heterotroficznie, a

Thursday, February 22nd, 2018

Większość bakterii żyje heterotroficznie, a mianowicie sapr o fity c znie lub pasożytni czo, Pasożytnictwo bezqzgłędne jest jednak rzadkie, gdyż więkSzOŚĆ gatunków chorobotwórczych może rozmnażać się poza ciałem ludzkim lub zwierzęcym. Dlatego h od o w la bakterii na odpowiednich pożywkach (np. bulion z peptonem) zwykle nie nastręcza trudności. Na pożywce stałej bakterie tworzą często śluzowate, różnie wykształcone zgrupowania, „kolonie”, które są zwykle bezbarwne, rzadziej zabarwione wydzi elany m barwikiem; barwiki plazmaty c zne występują tylko u bakterii zielonych i purpurowych obdarzonych zdolnością do fotosyntezy. Za pomocą en z y m ów bakterie wywołują • daleko idący rozkład odżywczego podłoża (psucie się, gnicie), a formy chorobotwórcze na ogół wydzielają trujące toks y n y. Poza c horo ba mi bakteryjnymi ludzi i zwierząt znane są też choroby ro ś lin wywoływane przez bakterie. Wywołują je zwykle pozbawione spor bakterie pałeczkowate, które wnikają do ciała żywiciela częściowo przez aparaty szparkowe, częściej jednak przez rany. W ten sposób np. wnika do żywiciela Bacterium (Pseudomonas) tumejaciens, który przy współudziale substancji wzrostowej wyWołuje na drzewach owocowych i na innych roślinach rakowate zgrubienia, tzw. guzowatość korzeni. Bakterie chorobotwórcze roślin Żyją zwykle w przestworach międzykomórkowych. Za pomoca enzymów rozpuszczają one blaszki środkowe, tak że komórki odizolowane w ten sposób zamierają; niekiedy mogą uszkadzać komórki toksynami (np. toksyna więdnięcia). Tylko nieliczne gatunki bakterii wnikają wprost do żywych komórek żywiciela. W rzadkich przypadkach zatykają one naczynia i w ten sposób wywołują więdnięcie roślin. Jednak bakterie wnikające do rośliny gospodarza nie zawsze muszą być szkodliwe. Na przykład bakterie Wiążące azot atmosferyczny, tworzące brodawki korzeniowe u Leguminosae. żyją w symbiozie z rośliną-żywicielem (ryc. 275). [przypisy: , blaty granitowe, skoki w tandemie, szamba ekologiczne ]