Posts Tagged ‘stoiska targowe’

Realizacja wymagan podstawowego prawa ekonómicznego

Friday, November 16th, 2018

Realizacja wymagań podstawowego prawa ekonómicznego gospodarki socjalistycznej – maksymalnego zaspokojenia sta- le rosnących potrzeb społecznych – zakłada równowagę między .podażą a efektywnym popytem przy pełnym wy- korzystaniu wszystkich czynników produkcji (tzn. przy peł- nym zatrudnieniu i wykorzystaniu mocy produkcyjnych). Równowaga ekonomiczna przy pełnym wykorzystaniu sił wytwórczych w praktyce jest możliwa tylko w warunkach gospodarki statycznej. Natomiast w warunkach gospodarki dynamicznej, gdy postęp techniczny powoduje ciągłe .zmiany w wydajności pracy, trudno jest z góry zaplanować zrów- nóważenie podaży z efektywnym .popytem. Teoretycznie jednak możemy założyć istnienie stanu równowagi ekono- micznej przy pełnym wykorzystaniu sił wytwórczych w wa- runkach gospodarki dynamicznej. Będzie to stan pożądany, w którym potrzeby społeczne będą zaspokojone w sposób maksymalny. Założenie równowagi przy pełnym wykorży- staniu sił wytwórczych pozwala określić skutki, jakie wy- nikają z przyspieszonego lub zwolnionego tempa wzrostu gospodarczego i ustalić przyczyny. naruszania równowagi oraz dokonać wyboru środków zmierzających do jej przy- wrócenia. Stan równowagi w naj głębszym sensie zostanie osiągnięty wtedy, gdy potrzeby społeczne. zostaną zaspokojone w spo- sób maksymalny przy danym pOziomie rozwoju sił wytwór- czych, a to oznacza konieczność maksymalnego wzrostu do- chodu narodowego z istniejącego potencjału sił wytwór- czych. Zakładając pełne wykorzystanie osiągniętego pozie- ‘mu rozwoju- sił wytwórczych w gospodarce socjalistycznej, warunki równowagi ekonomicznej sprowadzimy do okreś- lenia warunków zgodności między podażą i popytern na dwóch podstawowych rynkach: na rynku środków produk- cji i rynku środków konsumpcji. Do zachowania równowagi na rynku środków konsumpcji w długich okresach potrzebne jest zachowanie równowagi także na rynku środków pro- dukcji. Oba te rynki są bowiem ściśle od siebie uzależnione i uzupełniają się wzajemnie. Równowaga ogólna zakłada ko- nieezność zachowania określonych proporcji między pro- l dukcją i konsumpcją. [hasła pokrewne: , pompy ciepła, stoiska targowe, łóżka drewniane ]