Posts Tagged ‘switche światłowodowe’

Ruch pierscienia (annulus) wystepujacego na

Sunday, February 25th, 2018

Ruch pierścienia (annulus) występującego na zarodniach pewnych paproci można przytoczyć dla ilustracji tego typu mechanizmu. Komórki tego pierścienia, opasujące do połowy zarodnię na kształt obręczy (ryc. 333), mają silnie zgrubiałe wewnętrzne błony komórkowe, natomiast ich zewnętrzne ściany są cienkie. Podczas dojrzewania zarodni woda znajdująca się w nich zaczyna wolno wyparowywać do atmosfery. Ponieważ jednak woda przylega niezwykle silnie do przesyconej nią ściany, a wskutek wysokiej kohezji nie ulega rozerwaniu nawet wewnątrz komórek (dla rozerwania jej konieczne byłoby ciśnienie powyżej 350 atm.), antyklinalne ściany komórkowe ulegają ściągnięciu, a zewnętrzne, cienkie Ściany zapadają się w miarę znikania wody z %mętrza komórki (ryc. 933, 3). Wskutek tego na powierzchni zarodni powstaje siła rozciągająca ją w kierunku stycznym, która doprowadza do powolnego rozerwania ściany zarodni, mzwyczaj w Określonym miejscu (ryc. 333, 1 S t.). W pewnej jednak chwili deformacja komórek jest już niemożliwa, woda zostaje Oderwana lub rozerwana. Nagłyrn, eksplozyjnym ruchem cały pierścień odrywa się i prostuje Wraz z górną ścianą zarodni, wyrzucając równocześnie z niej zarodniki. Mechanizm otwierania gie pylników jest bardzo zbliżony do otwierania się zarodni paproci, Włókna endotecjum W ścianie pylnika (ryc. 654) wskutek zgrubień błony w kształcie litery U lub pierścienia działają w identyczny sposób jak pierścień zarodni paproci. Analogiczne mechanizmy ruchowe działają W ścianach puszek i sprężyc wielu wątrobowców (ryc. 334). Boczne zapadnięcie się i stan napięcia pęcherzyków Utricularia przed rozpoCzeciem ruchu ssącego są również wywołane adhezją wody w pęcherzyku. Pojawiaăą się one wówczas, gdy część wody zostaje zresorbowana przez Ściany i wydzielona na z?wnątrz. W tym przypadku ruch kohezyjny jest związany z czynnościami żywych komórek (s. 209). [przypisy: , hale przemysłowe, agencja interaktywna, switche światłowodowe ]

Handel zagraniczny moze sie przyczyniac

Wednesday, February 14th, 2018

Handel zagraniczny może się przyczyniać do zwiększenia stopy inwestycji nie zmieniając wewnętrznej stopy akumu- lacji. Może tak być wtedy, gdy import jest większy niż eksport i gdy finansowany jest z nagromadzonych w po- przednim okresie środków płatniczych lub gdy jest kredyto- wany. Czasami umiejętne korzystanie z ujemnego bilansu handlu zagranicznego może być ważnym narzędziem w ogól- nej strategii wzrostu. Handel zagraniczny ma również wpływ na strukturę re- alizowanych inwestycji. Umożliwia – drogą importu nowo- czesnych urządzeń- – wyposażenie rozbudowywanego apa- ratu wytwórczego w nowoczesną technikę. Jednakże ze względu na system państwowej ochrony własności (prawo patentowe) możliwości importu inwestycyjnego dostarczają- cego nowych rozwiązań technicznych ogranicza konieczność zakupu licencji. We współczesnym świecie operacje licencyj- ne napotykają różnego rodzaju bariery celne i inne ograni- czenia, z drugie] jednak strony ich zakup jest konieczny ze względu na potrzebę wdrażania postępu technicznego i wy- soki koszt własnych .badań naukowych. Licencje stają się więc ważnym kanałem transferu innowacji przyczyniając się również do tworzenia istotnych powiązań ekonomicznych w skali międzynarodowej. Sprzedaż lub zakup licencji może być substytutem eksportu lub importu towarów, staje się też narzędziem wdrażania nowej techniki. Handel zagraniczny i w ten sposób może więc wpływać na zmianę struktury aparatu wytwórczego danego kraju i przyczynić się do likwidacji zacofania technicznego, do peł- niejszego włączenia się gospodarki narodowej do systemu międzynarodowego podziału pracy, Wymienia się zwykle trzy źródła rozwoju techniki: własne badania naukowe i prace rozwojowe, zakup gotowych to- warów i dóbr inwestycyjnych wraz z urządzeniami towa- rzyszącymi i instrukcjami obsługi-oraz zakup licencji. Bada- nia naukowe wymagają wysokiej koncentracji nakładów i czasu, zakup gotowych towarów i dóbr inwestycyjriych mo- że stanowić zagrożenie dla rozwoju rodzimego przemysłu, zagraniczne bezpośrednie inwestycje kapitałowe są w przy- J padku krajów socjalistycznych niezbyt pożądanym rozwią- l zaniem. Kupowanie licencji jest więc wygodną formą zaku- pu nowej techniki. [przypisy: , dmuchańce, switche światłowodowe, biuro wirtualne ]