Posts Tagged ‘szamba betonowe’

W rzeczywistosci wiec wicie sie

Tuesday, February 27th, 2018

W rzeczywistości więc wicie się roślin, proces pozornie tak prosty, jest zjawiskiem niezwykle skomplikowanym, na który składają się, w nie wyjaśniony dotąd sposób, różnorodne ruchy autonomiczne i tropiczne. Ruchy cyrkumnutacyjne, stanowiące istotę tego zjawiska, mają jednak wyłącznie autonomiczny charakter. c. Ruchy kwiatów. Działki okwiatu wielu roślin wykazują również zdolność do rytmicznej zmiany szybkości wzrostu poszczególnych stron organu. Na przykład koszyczki kwiatowe rośliny z rodziny złożonych — Cale-ndula ojjicina[is — zamykają i otwierają sie w rytmie 12-godzinnym, Odpowiadającym rytmowi dnia i nocy w przyrodzie; kwiaty bowiem tej rośliny mają także zdolność: do ruchów fotonastycznych. Mechanizm tego ruchu polega na różnej szybkości wzrostu strony górnej i dolnej brzeżnych kwiatów języczkowych, zbliżony jest więc do mechanizmu ruchów fotonastycznych i termonastycznych. Ponieważ jednak przebiega także w ciemności, przypisujemy mu charakter ruchu autonomicznego. d. Autonomiczne ruchy turgorowe. Ruchy autonomiczne organów roś— liny mogą się odbywać nie tylko na zasadzie jednostronnego przyspie— szenia wzrostu, lecz również na zasadzie z mian tur go r u. Tego ro— dzaju autonomiczne ruchy turgorowe wykonują liście mające podu— szeczki. Należą one do najszybszych i do najbardziej zadziwiających zjawisk ruchu w obrębie Świata roślinnego. Małe listki boczne wschodnioindyj skiej rośliny motylkowej Desmodium gvrans poruszają się w odpowiednio wysokiej temperaturze (350) tak szybko, że koniec ich opisuje w „ciągu pól minuty pełną elipsę (ryc. 325). Ruchy te, odbywające się stale i niezależnie cd šWiatła, przebiegają często skokowo. Końce blaszek liściowych Ocalis hedvsaroiđes przebywają w ciągu jednej sekundy droge długości 0,5—1,5 cm. Rytmiczne zmiany turgoru w poduszeczkach takich liści, wywołujące ruch całego stawu, mają prawie zawsze charakter p u I Sac j i, ruchu znanego z fizjologii zwie— rząt. Natomiast znacznie wolniej odbywają się ruchy listków Trifolium pratense, które w ciemności (nigdy jednak na świetle) opuszczają się i podnoszą w rytmie 2—4-godzinnyrn. Nie Wierny jednak, jakie znaczenie mają opisane ruchy dla organizrnów roślinnych. [patrz też: , hurtownia wólka kosowska, szamba betonowe, uprawnienia elektryczne ]

W zaleznosci od organizmu reagujacego

Saturday, February 24th, 2018

W zależności od organizmu reagującego bodźcami mogą być najrozmaitsze związki chemiczne: bakterie gnilne np. reagują chemotaktycznie dodatnio nie tylko na substancje organiczne, lecz również na nieorganiczne. Sole Obojętne metali alkalicznych ziem alkalicznych działają na nie chemotaktycznie dodatnio. Spośród substancji organicznych działają przyciągająco m. in. cukier gronowy, cukier mlekowy, mannitol, dekstryny, następnie mocznik, asparagina, kreatyna, pepton i wyciąg mięsny, jak również kwaśny salicylan sodu, a nawet morfina lub eter. Inne bakterie reagują chemotaktycznie na pewne specyficzne substancje. Zjawisko to jest często przyczyną atakowania przez bakterie chorobotwórcze pewnych organów, a unikania innych. Niektóre wiciowce są przyciągane przez dwutlenek węgla, fosforany i awtany. Pływki śluzowców reagują chemotaktycznie dodatnio na niższe stężenia jonów wodorowych, ujemnie zaś na stężenia wyższe. Zależnie od potrzeb organizmu tlen może wywierać silne działanie przyciągające lub odpychające (ae rot a ks j a). Komórki rozrodcze wydzielają czesto specyficzne (gaxnony) przyciągające partnera przeciwnej płci, co umożliwia ich kopulacje. Spermatozoidy paproci, skrzypów, Isoetes, Selaginella i Salvinia reagują na Ślady kwasu jabłkowego wydzielanego przez archegonia. Organy żeńskie widłaków wydzielaią przypuszczalnie kwas cytrynowy, natomiast wątrobowców cukier trzcinowy, Wątrobowiec Marchantia wydziela białko. Pochodne karotenu (ester krocetyny, s. 367) wywierają działanie przyciągające na gamety pewnych gatunków Podczas percepcji bodźca odbywają się przypuszczalnie pewne określone reakcje chemiczne pomiędzy wnikającą substancją a składnikami plazmy lub wici. Jednak poszczególne etapy tych reakcji są jeszcze bardzo mało zbadane. Bezwzględne ilości substancji, które wywołują reakcję chemotaktyczną, są niekiedy bardzo nieznaczne. Spermatozoidy paproci percepują jeszcze kwas jabłkowy w stężeniu 0,01 0/0 (w pewnym przypadku reagowały jeszcze na 0,000 000 028 mg tego związku). Stężenia gamonów działających na gatunki Chlamvdomonas są przypuszczalnie jeszcze mniejsze. W innych przypadkach próg pobudliwości, tj. najniższe stężenie wywołujące jeszcze dostrzegalną reakcję, ma wyższą wartość. Zawsze jednak czynnikiem, działającym kierunkowo jest r ó ż n i ca s t ę ż e ń. [patrz też: , deska elewacyjna, kolektory słoneczne, szamba betonowe ]