Posts Tagged ‘szamba betonowe’

W rzeczywistosci wiec wicie sie

Thursday, September 27th, 2018

W rzeczywistości więc wicie się roślin, proces pozornie tak prosty, jest zjawiskiem niezwykle skomplikowanym, na który składają się, w nie wyjaśniony dotąd sposób, różnorodne ruchy autonomiczne i tropiczne. Ruchy cyrkumnutacyjne, stanowiące istotę tego zjawiska, mają jednak wyłącznie autonomiczny charakter. c. Ruchy kwiatów. Działki okwiatu wielu roślin wykazują również zdolność do rytmicznej zmiany szybkości wzrostu poszczególnych stron organu. …read more

W zaleznosci od organizmu reagujacego

Monday, September 24th, 2018

W zależności od organizmu reagującego bodźcami mogą być najrozmaitsze związki chemiczne: bakterie gnilne np. reagują chemotaktycznie dodatnio nie tylko na substancje organiczne, lecz również na nieorganiczne. Sole Obojętne metali alkalicznych ziem alkalicznych działają na nie chemotaktycznie dodatnio. Spośród substancji organicznych działają przyciągająco m. in. …read more

Wystarczajacy do praktycznych celów przeglad

Saturday, September 22nd, 2018

Wystarczający do praktycznych celów przegląd świata roślinnego, umożliwiający „oznaczenie” nieznanych form roślinnych, można uzyskać już za pomocą sz tu cz nego systemu, który uporządkowuje rośliny tylko według pojedynczych, łatwo rozpoznawalnych cech. Najbardziej znanym systemem sztucznym jest ułożony w 1735 r. przez Linneusza system seksualny. 23 klasom roślin kwiatowych przeciwstawia Linneusz jedną, 24 klasę „Cryptogamia”, Zalicza on do niej nie tylko mało jeszcze wówczas znane paprocie, mchy, glony i grzyby, ale także niektóre rośliny wyższe z trudno rozpoznawalnymi kwiatami (Ficus, Lemma), a nawet korale i gąbki. Podtypy roślin kwiatowych (Phanerogamae) rozróżnia on przede wszystkim na podstawie rozdziału płci w kwiatach i na podstawie liczby, zrośnięcia, umieszczenia i stosunków długości pręcików. …read more

Równowaga ekonomiczna ogólna i czastkowa

Thursday, September 20th, 2018

Równowaga ekonomiczna ogólna i cząstkowa Utrzymanie równowagi ekonomicznej jest niezbędnym wa- runkiem harmonijnego przebiegu procesu reprodukcji. Wy- twarzenie dóbr i usług ma sens gospodarczy tylko wtedy, kiedy te dobra i usługi znajdują nabywców i służą zaspo- kojeniu ich potrzeb. W gospodarce socjalistycznej, która jest gospodarką towarową znaczna część wytwarzanych dóbr i usług (w tym wszystkie środki konsumpcji) jest .sprzeda- wana i kupowana na rynku. Rynek środków konsumpcji znajduje się w stanie równowagi wtedy, gdy kupno i sprze- daż dóbr i-usług konsumpcyjnych odbywa się bez zakłóceń, tj. gdy przekształcanie pieniądza w towar i towar w pie- niądz nie natrafia na żadne przeszkody. Przez pojęcie ogólnej równowagi rynkowej rozumiemy stan dostosowania ogólnych rozmiarów podaży do ogólnych rozmiarów efektywnego popytu w zakresie dóbr i usług rynkowa nabywanych przez ludność, w którym nie występuje ani konieczność obniżenia dynamiki dochodów realnych ludności przez podniesienie ogólnego poziomu cen, ani konieczność gromadzenia ponadplanowych zapasów środków’ konsump- cji IB. O ogólnej równowadze rynkowej decydują trzy czynniki: , , podaż, popyt i ceny. Równowagę rynkową można rozpatry- wać przy założeniu cen stałych, rosnących i malejących. Charakterystyczną cechą gospodarki socjalistycznej jest utrzymywanie cen stałych przez dłuższy okres. Stabilizacja cen ma istotne znaczenie dla kształtowania się realnych do- chodów ludności i zainteresowania pracowników we wzroś- cie wydajności pracy. W praktyce ceny, ulegają zmianom, w gospodarce socjalistycznej’ zmiany cen dokonywane są jednak w sposób planowy. 1. Przez równowagę rynkową będziemy więc rozumieli takie do- stosowanie podaży do efektywnego popytu na dobra i usługi na- bywane przez ludność. przy którym: 1) nie występuje wzrost ogól- nego poziomu cen, bez odpowiedniej podwyżki dochodów; 2) cały efektywny popyt może być zaspokojony z bieżącej produkcji oraz z nagromadzonych rezerw; 3) nie tworzą się ntezamterzone (ponadpla- nowe) zapasy. których nie można upłynnić przez obniżkę cen. [patrz też: , szamba betonowe, kurs prawa jazdy, foteliki samochodowe ]