Posts Tagged ‘szkoła jazdy Lublin’

W takich przypadkach wrazliwosc na

Saturday, February 24th, 2018

W takich przypadkach wrażliwość na bodziec świetlny umożliwia wyszukiwanie najbardziej dogodnych warunków świetlnych do fotosyntezy. Jeżeli naczynie napełnione wodą, w której znajdują się np. zielone wiciowce, Volv ocales lub pływki glonów, ustawimy na Oknie w jednostron— nie padającym świetle, wówczas po krótkim czasie dostrzec można nawet okiem nie uzbrojonym, że początkowo równomiemie rozmieszczone organizmy przesuwają się ku bardziej oświetlonej stronie i gromadzą się tam łopotaktycznie, Zbyt silne oświetlenie może spowodować zmianę foto— taksji dodatniej na ujemną; organizmy oddalają się wówczas od źródła światła. Zdolne do fotosyntezy bakterie purpurowe reagują wyłącznie fobicznie. Wycofują się one stale ze strefy zaciemnienia i wskutek tego można je zgromadzić na małym oświetlonym polu jak gdyby w pułapce. Do organizmów reagujących fototaktycznie, pozbawionych zdolności do fotosyntezy, można zaliczyć niektóre bezbarwne wiciowce oraz plazmodia śluzowców. W początkowych stadiach rozwoju śluźnie reagują fototaktycznie ujemnie, natomiast przy przejściu do fazy zarodnikowania przestawiają się, reagując fototaktycznie dodatnio. Na temat mechanizmu ruchów fototaktycznych wiadomo tylko, że percepcja bodźca przez organizmy obdarzone wiciami jest zwykle zlokalizowana w nasadzie wici. Niektóre z organizmów fototaktycznych mają plamkę oczną utworzoną z karotenoidów; substancjom tym można by więc przypisać pewną rolę w odbieraniu bodźca. W tym przypadku jednak gra przypuszczalnie rolę nie reakcja fotoche— miczna, związana z absorpcją Światła przez karotenoidy, gdyż krzywa spektralna reakcji fototaktycznej nie posiada maksimum w świetle niebieskofioletowym. Plamka oczna wywiera raczej zacieniające działanie na pewne partie plazmy wrażliwe na bodziec świetlny. Bakterie purpurowe pozbawione plamki ocznej reagują fototaktycznie na czerwoną, a nawet na podczerwoną część widma. [podobne: , nagrzewnice powietrza, szkoła jazdy Lublin, blaty granitowe ]

Na ksztaltowanie sie struktury gospodarczej

Saturday, February 17th, 2018

Na kształtowanie się struktury gospodarczej danego kra- ju wpływa wiele czynników – czynniki wynikające z cha- rakteru rozwoju gospodarczego: wyposażenie w środki pro- dukcji i zestaw stosowanych technik, warunki naturalne, geograficzne. Na strukturę rodzajową produkcji wpływa wiel- kość i rodzaj zasobów naturalnych oraz klimatyczne warunki produkcji. Im bardziej jednak rozwinięta jest gospodarka, tym bardziej uniezależnia się od uwarunkowań wynikających z położenia geograficznego. Na kształtowanie się struktury gospodarczej wpływa m.in. handel zagraniczny. Włączenie się danego kraju w regio- na lny czy światowy rynek oznacza, że jego gospodarka na- rodowa uczestniczy w procesie międzynarodowego podziału pracy. Handel zagraniczny jest więc rezultatem podziału pra- cy w skali międzynarodowej i sam na ten podział wpływa. Handel zagrqniczny to wymiana towarów rpiędzy krajami w sytuacji, kiedy występuje nieprzenośność aparatu wy- twórczego i siły roboczej między tymi krajami. Wymiana międzynarodowa jest pojęciem szerszym i poza ruchem to- warów i usług obejmuje całość stosunków wymiennych w świecie. Wymianę towarów i usług oraz obroty kredy- towe nazywa się ogólnymi obrotami zagranicznymi. Obroty te znajdują wyraz w bilansie płatniczym, którego częścią składową jest bilans handlowy I. Pozycje bilansu handlowego. to import i eksport. Import, a więc przywóz towarów z zagranicy, może do- tyczyć’ takich towarów, których się w danym kraju nie pro- dukuje i ze względu na warunki naturalne produkować nie można, takich, których ze względu na niską wydajność pro- dukować się nie opłaca, lub ‘takich, których nie można, wy- tworzyć Vf terminie odpowiednim, a ze względu na wymaga- nia konsumenta krajowego są niezbędnym uzupełnieniem asortymentu towarów. W każdym kraju występują stałe po- trzeby importowe związane z zaspokojeniem potrzeb bieżą- cych (żywność, surowce) lub rozwojowych (maszyny, urzą- dzenia), potęgujące się w czasie rozwoju gospodarczego. , Import dóbr, których nie da się wyprodukować w danym kraju, jest importem niezbędnym. [podobne: , szkoła jazdy Lublin, szamba betonowe, wypożyczalnia samochodów Warszawa ]