Posts Tagged ‘tablice informacyjne’

W czasie otwierania sie torebki

Sunday, February 25th, 2018

W czasie otwierania się torebki Saponaria (ryc. 330) kurczą się grube ściany zewnętrzne epidermy ząbków torebki w kierunku długiej ich osi silniej niż reszta ścian, wskutek czego zewnętrzna strona ząbka zagina się wklęśle. Zą be k pe r y s tom u mchu (ryc. 331) porusza sie podczas wysychania dlatego, że włókna w blaszce zewnętrznej leżą prostopadle do długiej osi ząbka, wskutek czego warstwa ta kurczy się przede wszystkim podłużnie. Natomiast wewnętrzna blaszka, zgodnie z kierunkiem osi włókien, kurczy Się tylko niezna cznie na grubość, nie zmieniając długości. Ponieważ jednak obie warstwy ząbka są ściśle ze sobą zespolane, warstwa wewnętrzna hamuje kurczenie się całego ząbka i wywołuje jego wygięcie na zewnątrz. Ponieważ budowa błony perystomu jest bardzo różna u różnych rodzajów mchów, dlatego też kierunek ich wyginania się jest cechą rodzajową. Haptery zarodników Equisetum, zbudowane jak błony komórkowe z celułozy, w ykonują podobne ruchy higroskopowe (ryc. 573).
W owockach g at u n k ów Erodium (ryc. 332) włókna ości są ułożone częšeiowo w ten sposób, że krzyżują się pod kątem ostrym w głównych kierunkach skracania się przy wysychaniu w poszczególnych warstwach włókien. Dlatego też skręcają się one śrubowato (ryc. 329, .f). W stanie wilgotnym ość wykazuje tendencję do rozprostowania się, wkręcając przy tym owocek w glebę. Na podobnej zasadzie opierają się śrubowate skręcenia strąków żarnowca i innych roślin motyłkowych. F. RUCHY OPARTE NA MECHANIZMIE KOHEZJI (58, 59) Wysuszenie może być powodem innych jeszcze ruchów roślinnych; opisane bliżej przy omawianiu teorii podnoszenia się wody w roślinie s i ł y k o h e z y j n e występujące w wysyconych wodą komórkach mogą być przyczyną wyginania się tkanek martwych, a nawet — co prawda rzadko — i żywych. Ruchy te nazywamy koh ezyjnym i. [więcej w: , tablice informacyjne, wycieraczki samochodowe, producent drzwi ]

W handlu zagranicznym mozna stosowac

Friday, February 16th, 2018

W handlu zagranicznym można stosować rozliczenia typu: clearingowy i obrót towar za towar, czyli clearinqouie; lub wolnodewizowe, wolnodewizowy tj. realizowane w wymienialnej walucie obcej. Pierwszy typ rozliczeń dominuje na światowym rynku socjalistycz- nym i w handlu z większością krajów słabo rozwiniętych. Obrotu wolnodewizowego dokonuje np. Polska z krajami ka- pitalistycznymi i niektórymi krajami słabo rozwiniętymi. W obrocie clearingowym stosuje się ceny umowne. Są to często ceny światowe zamrożone na umowny okres w wy- niku dwustronnych międzynarodowych umów gospodarczych. Ostatnio stosuje się zasadę dokonywania rozliczeń qlearingo- wych w oparciu o średnie eeny światowe z okresu kilku lat, wychodząc z założenia, że krótkookresowe wahania cen świa- towych są związane z. charakterem rynku kapitalistycznego, w dłuższym zaś okresie są zgodne z tendencją zrównywania cen z wartością. Rozwój handlu zagranicznego i struktura eksportu i im- portu zależy również od relacji cen w eksporcie i imporcie. Porównanie warunków produkcji i wymiany w relacji kraj-e-zagranica wyraża się w terms otrade. Tłumaczy się -to jako “warunki wymiany”, “stosunki wymiany”, co ‘do- kładnie nie oddaje treści tego terminu, na ogół więc w pol- skiej ,literaturze ekonomicznej i w praktyce handlu zagra- nicznego używa się terminu angielskiego. Terms ot trade można razpatrywać w ujęciu rzeczowym. Korzyści związane z warunkami wymiany gdzie: Toterms oj trade wolumen owe, Qe – wielkość eks- portu w jednostkach fizycznych, Qi – wielkość importu w jednostkach fizycznych. Wzrost ilości towarów eksportowanych w stosunku do ilości towarów importowanych oznacza pogorszenie warun- ków wymiany, jeśli wartościowe saldo wymiany się bilansu- je. Relacja odwrotna oznacza poprawę warunków wymiany. W pierwszym przypadku w zamian za większy strumień dóbr eksportowanych osiąga się mniejszy strumień dóbr im- portowanych, a w drugim przypadku dzieje się odwrotnie. [patrz też: , kawa sklep, tablice informacyjne, producent maszyn budowlanych ]