Posts Tagged ‘telewizja przemysłowa’

RUCHY SWOBODNE W PRZESTRZENI (60) Wszystkie

Tuesday, November 20th, 2018

RUCHY SWOBODNE W PRZESTRZENI (60) Wszystkie omawiane dotychczas typy ruchów są wykonywane zawsze przez organy ustroju niezdolnego do zmiany miejsca i zakorzenionego stale w podłożu. Istnieje jednak wiele roślin, które mogą zmieniać środowisko za pomocą sw o bodn e go ru chu (lokomotorycznego) podobnie jak zwierzęta. Potrafią więc one aktywnie uciekać z nie sprzyjającego środowiska i wyszukiwać korzystniejsze warunki otoczenia. Pomijając ruchy, dzięki którym kłącza powoli migrują w podłożu w miarę jak obumierają na tylnym, a przyrastają na przednim końcu, ruchem swobodnym poruszają się przede wszystkim r o ś 1 i n y ni ż s z e, np. bakterie, sinice, wiciowce, okrzemki, Volvocales, Myrornycetes oraz p ł y w ki wielu glonów i grzybów, podobnie jak g ame ty m ę ski e paprotników i niektórych roślin nagonasiennych, obdarzone jeszcze zdolnością ruchu, Komórki pł y w a j ą zwykle aktywnie, za pomocą wici, w środowisku albo też poruszają się w podłożu lub na nim pełza j ą , jak np. …read more

Wystarczajacy do praktycznych celów przeglad

Saturday, November 17th, 2018

Wystarczający do praktycznych celów przegląd świata roślinnego, umożliwiający „oznaczenie” nieznanych form roślinnych, można uzyskać już za pomocą sz tu cz nego systemu, który uporządkowuje rośliny tylko według pojedynczych, łatwo rozpoznawalnych cech. Najbardziej znanym systemem sztucznym jest ułożony w 1735 r. przez Linneusza system seksualny. 23 klasom roślin kwiatowych przeciwstawia Linneusz jedną, 24 klasę „Cryptogamia”, Zalicza on do niej nie tylko mało jeszcze wówczas znane paprocie, mchy, glony i grzyby, ale także niektóre rośliny wyższe z trudno rozpoznawalnymi kwiatami (Ficus, Lemma), a nawet korale i gąbki. Podtypy roślin kwiatowych (Phanerogamae) rozróżnia on przede wszystkim na podstawie rozdziału płci w kwiatach i na podstawie liczby, zrośnięcia, umieszczenia i stosunków długości pręcików. …read more

Dane wyjsciowe do dalszego rozumowania

Saturday, November 10th, 2018

Dane wyjściowe do dalszego rozumowania zawiera tabli- ca 13. Jeśli oba kraje prowadzą gospodarkę autarkiczną i nie ma między nimi wymiany towarów, wówczas każdy z nich musi produkować na swoje potrzeby oba rodzaje dóbr. Niech Austria produkuje 60 jednostek dobra Y i 90 jednostek do- bra W, Polska natomiast 40′ jednostek dobra Y i 90 jednostek do- bra W. Oba kraje wyczerpują w pełni’ swoje zasoby pracy, bo jak wskazuje bilans produkcji w Polsce 40X15+90X10 = 1500 jednostek pracy, w Austrii, 60X10+90X10 = 1500 jednostek pracy. Jeśli oba kraje zamierzają wymieniać między sobą dobra, to mu- szą podjąć decyzję, co produkować’ u siebie w nadmiarze i ekspor- tować, a z produkcji jakiego dobra zrezygnować. Bezwzględną prze- wagę w stosunku do Polski w wydajności jednego L d6′b. ma Au- stria, ale w porównaniach wewnętrznych różnic w wydajności do- bra Y i W nie ma. Polska nie ma w stosunku do Austrii absolutnej przewagi wydajności w produkcji żadnego z dwóch dóbr, ale w wewnętrznej relacji wydajności wyższą wydajność uzyskuje przy produkcji dobra W. Polska ma więc przewagę komparatywną w pro- dukcji dobra W, co znaczy, że koszt komparatywny wyprodukowa- nia . tego dobra jest w Polsce niższy niż w Austrii. Bezwzględny koszt natomiast nie jest niższy, gdyż Austria zużywa też 10 jedno- stek pracy do wyprodukowania dobra W. Gdy się podejmuje decyzje o specjalizacji, nie jest obojętne, ile zużywa się danego czynnika (w tym przypadku pracy) na jednost- kę dobra, w którego produkcji zamierza się specjalizować dany kraj; nie jest obojętne, ile zużywa się danego czynnika na wytwo- rzenie dobra, eksportowego (specjalizowanego) i dobra zastępującego import. Zwiększenie nakładów danego czynnika na produkcję jakie- goś jednego dobra zmniejsza możliwości produkcyjne danego kraju. [podobne: , imprezy integracyjne, klimatyzatory przenośne, telewizja przemysłowa ]