Posts Tagged ‘tłumaczenia przysięgłe’

Mechanizm takich ruchów polega na

Monday, February 26th, 2018

Mechanizm takich ruchów polega na szcze— gól,nej budow’,e anatomicznej ścian cwocu (ryc. 327, 5 i 6). Jego warstwy zewnętrzne są zbudo— wane z cienkościennych kcmórek varenchyma— tycznych, które z uwagi na swój kształt i wysoki turgor (około 20 atm.) wykazują tendencję do rozciągania się w kierunku dłuższej osi owocu. Natomiast dwie Ŕ•rajne warstwy We— wnętrzne ściany owocu są zbudowane z długich wlókien (w), które stawiają opór tendencji do rozciągania się zewnętrznej tkanki mięk}szcwej. Ponieważ owccclistki (w liczbie 5) są zrośnięte w rurkowaty twór, tendencja ich do wygžnania sie do wnętrza nie może zostać zrównoważcna. W ścianach owocu panuje więc napięcie tkanek. .W czasie dojrzewania owocu blaszki środkowe ulegają rozpuszczeniu wzdłuż szwów owocolistków wskutek nie znanych bliżej procesów grających również rolę w czasie jesiennego opadania liści craz opadania płatków kwiatowych. W tym etapie rozwoju może • w pełni zrealizować się tendencja poszczególnych owocolistków do wygięcia się. Miejsce ich osadzenia na szypułce „ owocowej zostaje rozerwane, owocolistki nagle zwijają się do wnętrza jak sprężyna zegarka, wyrzucając równocześnie mieszczące Siq nieh nasiona. Stwierdzono, że podczas tego procesu zewnętrzne partie owccolistków wydłużają się o około 32%, natcłrnia.st warstwa włókien skraca się 0 10%. w pełni dojrzałości, na krótko przed wystrzeleniem czarno zaznaczonej zarodni, calnego zniszczenia pewnego 2 — przekrój przez zarodnię i górną część organu, zespołu tkanek itp. sporangioforu z kolumellą (C). Linią kresko- Ruchy wyrzucające powsta- waną zaznaczono miejsce przyszłego rozer- ją często wskutek rozerwania wania się sporangioforu. Sciana zarodni już rozerwana przez silnie napęczniały śluz. [patrz też: , kawa sklep, apartamenty wynajem nieruchomości, tłumaczenia przysięgłe ]

Przy tym przewaga popytu nad

Tuesday, February 20th, 2018

Przy tym przewaga popytu nad podażą wywołuje zjawiska inflacyjne, wzrost cen i spadek wartości pieniądza, brak towarów w sklepach, kolejki; rozwija się “czarny rynek” i spekulacja. W kon- sekwencji zjawiska te prowadzą do wzrostu kosztów utrzy- mania, spadku płac realnych lub obniżenia tempa ich wzrostu. Przewaga podaży nad popytem natomiast prowadzi do zamrożenia nakładów pracy społecznej uwięzionej w nad- miernej ilości wytworzonych towarów, do zwolnienia szyb- kości obrotu środków, nadmiernego wzrostu zapasów w prze- myśle i w handlu, co przy towarach łatwo psujących się lub sezonowych prowadzi do marnotrawstwa, niepełnego wyko- rzystania mocy produkcyjnych i zmniejszenia efektywności gospodarowania. Zachwianie równowagi ogólnej jest -więc niekorzystne w obu przypadkach, chociaż jej skutki dla konsumenta będą różne. Przewaga• podaży nad popytem stwarza konsumentowi większe możliwości wyboru. ułatwia dokonywanie zakupów, przeciwdziała wzrostowi cen i ko- sztów utrzymania. Obok rownowagi ogolnej w gospodarce socjalistycznej występuje również problem równowagi cząstkowej. Równo- waga cząstkowa polega na zrównoważeniu popytu i podaży na poszczególne dobra lub grupy dóbr rynkowych. O ile do zachowania ogólnej równowagi rynkowej niezbędne jest zrównoważenie globalnej podaży (sumy cen towarów i usług) z globalnym efektywnym popytem (sumą dochodów pie- niężnych ludności pomniejszoną o oszczędności, podatki i opłaty na rzecz skarbu państwa), o tyle do zachowania równowagi cząstkowej potrzebne jest zrównoważenie struk- tury podaży ze strukturą popytu (przy stałych cenach). Struktura podaży zależy przede wszystkim od struktury aparatu wytwórczego. Zmiana struktury podaży wymaga przestawienia mocy produkcyjnej lub budowy nowych obiektów, a może, również nastąpić przez zmianę struktury importu i eksportu. Zmiana struktury popytu może nastą- pić przede wszystkim przez zmianę struktury cen (pod- wyżka cen artykułów, których podaż jest niedostateczna łub niepożądana i obniżka cen artykułów, których podaż jest nadmierna lub szczególnie’ pożądana), a również przez zmianę dochodów poszczególnych grup konsumentów, zmia- ny mody, gustów, upodobań itp . [więcej w: , tłumaczenia przysięgłe, projektowanie ogrodów, Budowa domu ]