Posts Tagged ‘torby papierowe z nadrukiem’

Eksport jednych dóbr i import

Friday, September 14th, 2018

Eksport jednych dóbr i import innych umożliwia uzyskanie odpowiedniej struktury podaży. W długim okresie zmiany struktury apa- ratu wytwórczego i struktury produkcji odpowiednio do zmieniającej się struktury popytu finalnego mogą w wa- runkach danego kraju prowadzić do zmniejszenia jego zaso- bów, jeśli krajowe warunki transformacji są mniej korzyst- ne niż zmiany, jakie można uzyskać za pośrednictwem han- dlu zagranicznego. Handel zagraniczny spełnia więc funkcję zasobotwórczą, umożliwia taką transformację dóbr, dzięki której można uzyskać minimalizację środków i zwolnione zasoby przezna- czyć na inne cele. Specjalizacja wynikająca z handlu zagra- nicznego przyczynia się do wzrostu rozmiarów finalnej po- daży w większym stopniu niż specjalizacja wewnętrzna.” Źródłem tej przewagi są, jak. wyjaśniono, korzyści wymia- ny międzynarodowej. Transformacyjna funkcja handlu zagranicznego wpływa również na zwiększenie możliwości- wyboru optymalnej tech- niki produkcji. Zamiast Dowiem, przy trwałych preferen- cjach co. do struktury produktu końcowego, produkować określone dobra stosując techniki niekorzystne np. z punk-; tu widzenia występujących ograniczeń, wytwarza’ się- takie dobro, przy którego produkcji istnieją większe możliwości i większa swoboda doboru możliwych zestawów czynników produkcji. Przez eksport i import dostosowuje się strukturę produkcji ‘do preferowanej struktury produktu końcowego. Handel zagraniczny poza tym: 1) pozwala ustalić ostateczną strukturę podaży, zaspoka- jającej potrzeby kraju; 2) pozwala maksymalizować funkcje celu systemu gospo- darczego stwarzając dodatkowe możliwości przestawiania struktury produkcji krajowej w ten sposób, że prowadzi to do wzrostu dochodu narodowego (usuwanie barier wzrostu); ( 3) pozwala na znaczne zwiększenie możliwości osiągnięcia danego efektu przyczyniając się do zwiększenia efektywno- ści inwestycji; 4) wprowadza do gospodarki krajowej elementy konku– rencji między gałęziami produkującymi na eksport i na po- trzeby kraju; 5) umożliwia. realizację produkcji- na wielką skalę i po- dział odpowiednich korzyści (szczególne. znaczenie ~ tym względzie ma handel zagraniczny dla krajów średnich i ma- łych; kraje duże mogą rozwiązywać problem skali produk- cj samodzielnie, chociaż i one mogą osiągać korzyści ze spe- cjalizacji). [hasła pokrewne: , uprawnienia elektryczne, torby papierowe z nadrukiem, nauka jazdy Lublin ]