Posts Tagged ‘uprawnienia elektryczne’

W rzeczywistosci wiec wicie sie

Thursday, September 27th, 2018

W rzeczywistości więc wicie się roślin, proces pozornie tak prosty, jest zjawiskiem niezwykle skomplikowanym, na który składają się, w nie wyjaśniony dotąd sposób, różnorodne ruchy autonomiczne i tropiczne. Ruchy cyrkumnutacyjne, stanowiące istotę tego zjawiska, mają jednak wyłącznie autonomiczny charakter. c. Ruchy kwiatów. Działki okwiatu wielu roślin wykazują również zdolność do rytmicznej zmiany szybkości wzrostu poszczególnych stron organu. …read more

Eksport jednych dóbr i import

Friday, September 14th, 2018

Eksport jednych dóbr i import innych umożliwia uzyskanie odpowiedniej struktury podaży. W długim okresie zmiany struktury apa- ratu wytwórczego i struktury produkcji odpowiednio do zmieniającej się struktury popytu finalnego mogą w wa- runkach danego kraju prowadzić do zmniejszenia jego zaso- bów, jeśli krajowe warunki transformacji są mniej korzyst- ne niż zmiany, jakie można uzyskać za pośrednictwem han- dlu zagranicznego. Handel zagraniczny spełnia więc funkcję zasobotwórczą, umożliwia taką transformację dóbr, dzięki której można uzyskać minimalizację środków i zwolnione zasoby przezna- czyć na inne cele. Specjalizacja wynikająca z handlu zagra- nicznego przyczynia się do wzrostu rozmiarów finalnej po- daży w większym stopniu niż specjalizacja wewnętrzna.” Źródłem tej przewagi są, jak. wyjaśniono, korzyści wymia- ny międzynarodowej. Transformacyjna funkcja handlu zagranicznego wpływa również na zwiększenie możliwości- wyboru optymalnej tech- niki produkcji. Zamiast Dowiem, przy trwałych preferen- cjach co. do struktury produktu końcowego, produkować określone dobra stosując techniki niekorzystne np. z punk-; tu widzenia występujących ograniczeń, wytwarza’ się- takie dobro, przy którego produkcji istnieją większe możliwości i większa swoboda doboru możliwych zestawów czynników produkcji. Przez eksport i import dostosowuje się strukturę produkcji ‘do preferowanej struktury produktu końcowego. Handel zagraniczny poza tym: 1) pozwala ustalić ostateczną strukturę podaży, zaspoka- jającej potrzeby kraju; 2) pozwala maksymalizować funkcje celu systemu gospo- darczego stwarzając dodatkowe możliwości przestawiania struktury produkcji krajowej w ten sposób, że prowadzi to do wzrostu dochodu narodowego (usuwanie barier wzrostu); ( 3) pozwala na znaczne zwiększenie możliwości osiągnięcia danego efektu przyczyniając się do zwiększenia efektywno- ści inwestycji; 4) wprowadza do gospodarki krajowej elementy konku– rencji między gałęziami produkującymi na eksport i na po- trzeby kraju; 5) umożliwia. realizację produkcji- na wielką skalę i po- dział odpowiednich korzyści (szczególne. znaczenie ~ tym względzie ma handel zagraniczny dla krajów średnich i ma- łych; kraje duże mogą rozwiązywać problem skali produk- cj samodzielnie, chociaż i one mogą osiągać korzyści ze spe- cjalizacji). [hasła pokrewne: , uprawnienia elektryczne, torby papierowe z nadrukiem, nauka jazdy Lublin ]