Posts Tagged ‘wdrożenia magento’

WNIOSKI WYPLYWAJACE ZE ZJAWISK WRAZLIWOSCI

Sunday, November 18th, 2018

WNIOSKI WYPŁYWAJĄCE ZE ZJAWISK WRAZLIWOSCI ROSLINNEJ Kończąc ten dział należy jeszcze wspomnieć 0 pewnym zagadnieniu wypływa— jącym z poprzednio opisanych zjawisk wrażliwości i ruchów. Wrażliwość jest cechą wspólną roślin i zwierząt, stanowi więc charakterystyczną cechę istot żywych. Liczne reakcje na bodźce, szczególnie zaś taksje wywierają na obserwatorze wrażenie świadomego i celowego działania rośliny. Powstaje zatem zagadnienie, czy i w jakim stopniu można roślinom przypisać zjawiska psychiczne. Nie można wątpić, że roślina odbiera rozmaite bodźce (optyczne, chemiczne, siłę ciężkości itd.) obiektywnie, tzn. …read more

O ile warunkiem równowagi miedzy

Sunday, November 11th, 2018

O ile warunkiem równowagi między produkcją i spoży- ciem w gospodarce socjalistycznej przy założeniu zmian pła- cy realnej jest VI = 1z+M2, a przy założeniu stałych płac re- alnych ZI = Z (1) (równość ta oznacza dopuszczalną górną stopę inwestycji), o tyle przy podziale inwestycji 11 oraz 12 warunkiem równowagi w drugim okresie (kiedy te inwestycje zostaną oddane do użytku) jest wzór (29). Równość (29) wykazuje na związek decyzji dotyczących struktury działowej inwestycji oraz postępu technicznego. Warunki równowagi ogólnej przedstawione w tym punk- cie mówią o konieczności zachowania określonych pro- porcji w planowaniu rozwoju gospodarki socjalistycznej. Proporcje te są przedmiotem szczegółowej analizy w jed- nym z następnych rozdziałów poświęconych planowaniu w go- spodarce socjalistycznej. Tutaj ograniczyliśmy się jedynie do omówienia – z punktu widzenia warunków zachowania rów- nowagi ogólnej – proporcji między produkcją i konsumpcją, zatrudnieniem i wydajnością w dziale I i II oraz proporcji między inwestycjami w dziale I. …read more