Posts Tagged ‘wycieraczki samochodowe’

W czasie otwierania sie torebki

Sunday, February 25th, 2018

W czasie otwierania się torebki Saponaria (ryc. 330) kurczą się grube ściany zewnętrzne epidermy ząbków torebki w kierunku długiej ich osi silniej niż reszta ścian, wskutek czego zewnętrzna strona ząbka zagina się wklęśle. Zą be k pe r y s tom u mchu (ryc. 331) porusza sie podczas wysychania dlatego, że włókna w blaszce zewnętrznej leżą prostopadle do długiej osi ząbka, wskutek czego warstwa ta kurczy się przede wszystkim podłużnie. Natomiast wewnętrzna blaszka, zgodnie z kierunkiem osi włókien, kurczy Się tylko niezna cznie na grubość, nie zmieniając długości. Ponieważ jednak obie warstwy ząbka są ściśle ze sobą zespolane, warstwa wewnętrzna hamuje kurczenie się całego ząbka i wywołuje jego wygięcie na zewnątrz. Ponieważ budowa błony perystomu jest bardzo różna u różnych rodzajów mchów, dlatego też kierunek ich wyginania się jest cechą rodzajową. Haptery zarodników Equisetum, zbudowane jak błony komórkowe z celułozy, w ykonują podobne ruchy higroskopowe (ryc. 573).
W owockach g at u n k ów Erodium (ryc. 332) włókna ości są ułożone częšeiowo w ten sposób, że krzyżują się pod kątem ostrym w głównych kierunkach skracania się przy wysychaniu w poszczególnych warstwach włókien. Dlatego też skręcają się one śrubowato (ryc. 329, .f). W stanie wilgotnym ość wykazuje tendencję do rozprostowania się, wkręcając przy tym owocek w glebę. Na podobnej zasadzie opierają się śrubowate skręcenia strąków żarnowca i innych roślin motyłkowych. F. RUCHY OPARTE NA MECHANIZMIE KOHEZJI (58, 59) Wysuszenie może być powodem innych jeszcze ruchów roślinnych; opisane bliżej przy omawianiu teorii podnoszenia się wody w roślinie s i ł y k o h e z y j n e występujące w wysyconych wodą komórkach mogą być przyczyną wyginania się tkanek martwych, a nawet — co prawda rzadko — i żywych. Ruchy te nazywamy koh ezyjnym i. [więcej w: , tablice informacyjne, wycieraczki samochodowe, producent drzwi ]

Gradient, który moze wywolac reakcje,

Saturday, February 24th, 2018

Gradient, który może wywołać reakcję, musi jednak mieć pewną określoną s t r omo ś ć. W roztworze 0,001-procentowego kwasu jabłkowego stężenie 0,03% działa jako nowy bodziec, roztworze zaś 0,01-procentowym niezbędne dla wywrołania reakcji jest powiększenie stężenia do 0,3 % . Sto sunek wartoś ci p rogowych jest więc stały i w przytoczonym przykładzie wynosi 30. Zjawisko to, wspomniane przy omawianiu fototropizmu, nosi nazwę p r awa W e ber a. Roztwór o jednakowym stężeniu działa w miarę upływu czasu s tępi aj ą c o na wrażliwość rośliny. Zjawiska te umożliwiają rozstrzygnięcie, czy organizrn może odróżniać jedną substancję działającą jako bodziec od innej. Jeżeli mianowicie ustalimy próg pobudliwości dla danego związku raz w czystym roztworze wodnym, drugi raz w roztworze innej substancji, przytępienie qrrażliwości i podwyższenie progu pobudliwośCi wystąpi tylko wówczas, gdy oba badane związki Ilie są percepowane oddzielnie, Na podstawie takich doświadczeń stwierdzono, że organizmy roślinne mają całkowicie różną wrażliWošć na rozmaite związki chemiczne, odróżniają więc np. grupę NH2 aminokwasów od grupy soli amonowych, natomiast różne sole amonowe są percepowane w identyczny sposób. Organizm roślinny rozróżnia nawet różne stereoizomery. Zasadniczo istnieją dwa różne typy w sposobie re akc j i na bodziec, a w związku z tym dwa różne rodzaje orientacji w stosunku do bodźca. Wiele więc bakterii reaguje f Ob i czni e, tj. organizm pływający b e z ki eru n k owo ucieka zawsze, jeżeli dostanie się w strefę obniżającego się stężenia. Kierunek wiec bodźca wywołuje w tym przypadku tylko pośrednio zorientowanie sie bakterii w przestrzeni, ponieważ wyzwalana zmiana kierunku nie ma związku z kierunkiem działania bo dźca. [więcej w: , kawa do ekspresów, nieruchomości na wynajem, wycieraczki samochodowe ]