Posts Tagged ‘wyposażenie biur’

Oznacza to, ze naklady inwestycyjne

Monday, September 17th, 2018

Oznacza to, że nakłady inwestycyjne w dziale I i w dzia- le II (stosunek II do 12) są proporcjonalne do przyrostu za- trudnienia w dziale I i w dziale II (1Z1 i 1Z2), a ponieważ: LIZI = L1Z- 1 , to: II W=1. Z powyższego wynika następujący wniosek: proporcje między nakładami inwestycyjnymi w dziale I i w dziale II Stopień technicznego uzbrojenia pracy żywej odpowiada w zasa- dzie pojęciu technicznego składu kapitału-u Marksa. Objaśnienie tego problemu znajdzie czytelnik w I części podręcznika (rozdział 6). (11 i 12) przy jednakowym stopniu technicznego uzbrojenia pracy w obu działach (SI = S2) zależą bezpośrednio od sto- sunku wydajności pracy dodatkowo zatrudnionych pracow- ników w nowych obiektach oddanych do eksploatacji w dziale II do płacy realnej na jednego zatrudnionego w obu działach. Im wyższa będzie wydajność pracy dodatkowo zatrudnionych pracowników w dziale II (W) mierzona w jednostkach płacy realnej, tym większa część nakładów inwestycyjnych może być skierowana do działu I i odwrot- nie, im niższa będzie wydajność, tym mniejsza będzie moż- liwość inwestowania w dziale 1. Poprzednio przyjęliśmy upraszczające’ założenie, że sto- pień technicznego uzbrojenia pracy w obu działach jest jed- nakowy (SI= Si) W praktyce jednak jest on wyższy VJ dzia- le I niż w dziale II. Jeśli SI> Sh to podział inwestycji na II i 12 będziemy mogli określić za pomocą wzoru: Oznacza to, że stosunek nakładów inwestycyjnych w dzia- le I (II) do nakładów inwestycyjnych w dziale II (I2) jest wprost proporcjonalny do stopnia technicznego uzbrojenia pracy w dziale I (SI) i odwrotnie proporcjonalny do stopnia i technicznego uzbrojenia pracy w dziale II (S2) Im wyższy jest stosunek SI: S2, tym większa część nakładów inwesty- cyjnych musi być przeznaczona na inwestycje’w dziale I i odwrotnie – irri niższy jest stopień technicznego uzbroje- nia pracy w dziale I w stosunku do działu II (SI: S2), tym mniejsza część nakładów inwestycyjnych musi być przez- naczona na inwestycje w dziale I. [podobne: , wyposażenie biur, centralne odkurzacze, meble pracowniczne ]