Posts Tagged ‘wyposażenie gastronomii’

Dla zachowania równowagi ogólnej w

Tuesday, September 18th, 2018

Dla zachowania równowagi ogólnej w drugim okresie za- sadnicze znaczenie mają proporcje między przyrostem za- trudnienia (LI Z) i przyrostem dochodu narodowego (LlD) w obu dzfałach. Proporcje te są zależne od podziału inwe- stycji na inwestycje w dziale I (II) i w dziale II (12), Inwe- stycje w dziale I zwiększają majątek produkcyjny działu I, a inwestycje w dziale II – majątek produkcyjny działu II. Inwestycje oddane do użytku w dziale l spowodują wzrost zatrudnienia w dziale I (L1ZI), a inwestycje oddane do użyt- ku w dziale II spowodują wzrost zatrudnienia w dziale II (L1Z2). Jeśli oznaczymy przez W wydajność na jednego zatrud- nionego w nowych obiektach inwestycyjnych działu II zbu- . dawanych dzięki 12, a przez T – jak poprzednio – płacę realną na jednego zatrudnionego w obu działach, to przy- rost zatrudnienia (L1Z) w obu działach będzie można wyrazić za pomocą wzoru: L1Z1 = L1Z% T-l . Wychodząc z: powyższego wzorw możemy ustalić propor- cje’ podziału inwestycji na inwestycje w dziale I (II) i inwe- stycje w dziale II (12) zależnie od wysokości nakładów in- westycyjnych niezbędnych do zatrudnienia jednego dodat- kowego pracownika w dziale I i w dziale II. Wielkość inwe- stycji niezbędnych do przyrostu zatrudnienia o jednego do- datkowego pracownika (koszt jednego dodatkowego miejsca pracy) nazywamy stopniem techsuczneqo uzbrojenia pracy żywej 18 i wyrażamy go jako: S = LIZ . (27) Odpowiednio do tego stopień technicznego uzbrojenia pra- cy w dziale I wyrazimy jako SI = LII a w dziale II odpa- wiednio S = LIŻ . Jeśli na razie założymy, że stopień tech- nicznego uzbrojenia pracy jest jednakowy w obu działach (SI = S,), to: II .1Z1 T= Dz [patrz też: , pompy hydrauliczne, wywóz śmieci, wyposażenie gastronomii ]