Posts Tagged ‘wypożyczalnia samochodów Warszawa’

Na ksztaltowanie sie struktury gospodarczej

Monday, September 17th, 2018

Na kształtowanie się struktury gospodarczej danego kra- ju wpływa wiele czynników – czynniki wynikające z cha- rakteru rozwoju gospodarczego: wyposażenie w środki pro- dukcji i zestaw stosowanych technik, warunki naturalne, geograficzne. Na strukturę rodzajową produkcji wpływa wiel- kość i rodzaj zasobów naturalnych oraz klimatyczne warunki produkcji. Im bardziej jednak rozwinięta jest gospodarka, tym bardziej uniezależnia się od uwarunkowań wynikających z położenia geograficznego. Na kształtowanie się struktury gospodarczej wpływa m.in. handel zagraniczny. Włączenie się danego kraju w regio- na lny czy światowy rynek oznacza, że jego gospodarka na- rodowa uczestniczy w procesie międzynarodowego podziału pracy. Handel zagraniczny jest więc rezultatem podziału pra- cy w skali międzynarodowej i sam na ten podział wpływa. Handel zagrqniczny to wymiana towarów rpiędzy krajami w sytuacji, kiedy występuje nieprzenośność aparatu wy- twórczego i siły roboczej między tymi krajami. Wymiana międzynarodowa jest pojęciem szerszym i poza ruchem to- warów i usług obejmuje całość stosunków wymiennych w świecie. Wymianę towarów i usług oraz obroty kredy- towe nazywa się ogólnymi obrotami zagranicznymi. Obroty te znajdują wyraz w bilansie płatniczym, którego częścią składową jest bilans handlowy I. Pozycje bilansu handlowego. to import i eksport. Import, a więc przywóz towarów z zagranicy, może do- tyczyć’ takich towarów, których się w danym kraju nie pro- dukuje i ze względu na warunki naturalne produkować nie można, takich, których ze względu na niską wydajność pro- dukować się nie opłaca, lub ‘takich, których nie można, wy- tworzyć Vf terminie odpowiednim, a ze względu na wymaga- nia konsumenta krajowego są niezbędnym uzupełnieniem asortymentu towarów. W każdym kraju występują stałe po- trzeby importowe związane z zaspokojeniem potrzeb bieżą- cych (żywność, surowce) lub rozwojowych (maszyny, urzą- dzenia), potęgujące się w czasie rozwoju gospodarczego. , Import dóbr, których nie da się wyprodukować w danym kraju, jest importem niezbędnym. [podobne: , szkoła jazdy Lublin, szamba betonowe, wypożyczalnia samochodów Warszawa ]