Posts Tagged ‘wywóz śmieci’

Po lokalnym zranieniu rosliny mozna

Friday, February 23rd, 2018

Po lokalnym zranieniu rośliny można stwierdzić, że jądra. komórek sąsiadujących z raną przemieszczają się w kierunku ścian leżących najbliżej zranienia. Również pewne substancje chemiczne wprowadzone z zewnątrz do komórki sole, kwasy organiczne i Węglowodany — mogą wyzwolić charakterystyczne ruchy jąder. Zwykle jednak jądro wraca do normalnego położenia po bardzo krótkim czasie. Szczególnie interesującym zjawiskiem jest przemieszczanie Się chloroplastów w komórkach. Chloroplasty są zdolne do zajmowania w komórce położenia zapewniającego optymalne warunki świetlne do Wnioski wypłyąvające ze zjawisk wrażliwości roślinnej asymilacji C02 , Przemieszczeniom tym towarzyszą często — podobnie jak ruchom jąder — silne zmiany kształtu. Płytkowate chromatofory glonu Mougeotia (Conjugatae) ustawiają się np. (ryc. 406) w słabym świetle w taki sposób, że pochłaniaJą je swą szeroką powierzchnią. Natomiast w silnym świetle ustawiają się profilowo. W liściach wielu mchów, przedroślach paproci itd. soczewkowate chloroplasty się w słabym świetle na górnych i dolnych ścianach komórek, na które pada bezpośrednio Światło. Silne oświetlenie wywołuje ich ucieczkę na ściany boczne (ryc. 337). W słabym świetle mają często kształt płytkowaty, w silnym zaś kurczą się na twory kuliste. Zmiany położenia chloroplastów można stwierdzić nawet makroskopowo na podstawie ciemniejszej lub jaśniejszej barwy liścła, W nccy plastydy rozmieszczają się na ścianach bocznych prawdopodobnie pod wpływem chemotaktycznego działania sąsiednich komórek lub pod wpływem gazów wydzielanych do przestworów międzykomórkowych. Wiemy bowiem, że dwutlenek węgla i wiele innych substancji, m. in. cukr y, kwasy organiczne itd., wyzwalają chemotaktyczne ruchy chloroplastów. Mechanizm ruchów jąder i chromatoforów nie został jeszcze wyjaś niony całkowicie. Podczas gdy w każdej komórce Valli.sneria łatwo dostrzec, że jądra i chloroplasty są unoszone biernie przez rotującą plazmę, w innych przypadkach nie można wykluczyć możliwości samodzielnego ruchu tych składników komórki. [więcej w: , Obwody drukowane, wywóz śmieci, prawo jazdy kat a Lublin ]

Dla zachowania równowagi ogólnej w

Sunday, February 18th, 2018

Dla zachowania równowagi ogólnej w drugim okresie za- sadnicze znaczenie mają proporcje między przyrostem za- trudnienia (LI Z) i przyrostem dochodu narodowego (LlD) w obu dzfałach. Proporcje te są zależne od podziału inwe- stycji na inwestycje w dziale I (II) i w dziale II (12), Inwe- stycje w dziale I zwiększają majątek produkcyjny działu I, a inwestycje w dziale II – majątek produkcyjny działu II. Inwestycje oddane do użytku w dziale l spowodują wzrost zatrudnienia w dziale I (L1ZI), a inwestycje oddane do użyt- ku w dziale II spowodują wzrost zatrudnienia w dziale II (L1Z2). Jeśli oznaczymy przez W wydajność na jednego zatrud- nionego w nowych obiektach inwestycyjnych działu II zbu- . dawanych dzięki 12, a przez T – jak poprzednio – płacę realną na jednego zatrudnionego w obu działach, to przy- rost zatrudnienia (L1Z) w obu działach będzie można wyrazić za pomocą wzoru: L1Z1 = L1Z% T-l . Wychodząc z: powyższego wzorw możemy ustalić propor- cje’ podziału inwestycji na inwestycje w dziale I (II) i inwe- stycje w dziale II (12) zależnie od wysokości nakładów in- westycyjnych niezbędnych do zatrudnienia jednego dodat- kowego pracownika w dziale I i w dziale II. Wielkość inwe- stycji niezbędnych do przyrostu zatrudnienia o jednego do- datkowego pracownika (koszt jednego dodatkowego miejsca pracy) nazywamy stopniem techsuczneqo uzbrojenia pracy żywej 18 i wyrażamy go jako: S = LIZ . (27) Odpowiednio do tego stopień technicznego uzbrojenia pra- cy w dziale I wyrazimy jako SI = LII a w dziale II odpa- wiednio S = LIŻ . Jeśli na razie założymy, że stopień tech- nicznego uzbrojenia pracy jest jednakowy w obu działach (SI = S,), to: II .1Z1 T= Dz [patrz też: , pompy hydrauliczne, wywóz śmieci, wyposażenie gastronomii ]