Powstanie luki inflacyjnej zmusza panstwo

Powstanie luki inflacyjnej zmusza państwo do podjęcia przedsięwzięć zmierzających do przywrócenia równowagi rynkowej. Państwo powinno przede wszystkim zmierzać do odpowiedniego wzrostu podaży środków konsumpcji, co można osiągnąć przez zwiększenie produkcji lub zmiany w strukturze handlu zagranicznego. Przy pełnym zatrud- nieniu i braku rezerw mocy produkcyjnych wzrost pro- dukcji środków konsumpcji może nastąpić wskutek wzro- stu wydajności pracy lub przestawienia części urządzeń wytwarzających środki produkcji na wytwarzanie trwałych środków konsumpcji, a w długich okresach przez nowe in- westycje w dziale II. Przy istnieniu rezerw w mocach pro- dukcyjnych działu II wzrost produkcji może nastąpić sto- sunkowo łatwo dzięki zwiększeniu funduszu płac (na po- krycie przyrostu zatrudnienia i przyrostu wydajności) i za- opatrzenia surowcowego. Wzrost podażyśrodków konsumpcji na rynku krajowym można osiągnąć również przez zmniejszenie ich eksportu lub zwiększenie importu. Zmniejszenie eksportu lub zwięk- szenie importu środków konsumpcji wymaga więc żmiany polityki gospodarczej – ograniczenia programu, inwestycyj nego lub zwiększenia zadłużenia. Gdy istnieją zapasy (rezerwy) dóbr konsumpcyjnych, re- zerwy dewizowe i rezerwy w mocach produkcyjnych dzia- łu II, przywrócenie równowagi może nastąpić przez ich uruchomienie. Jednak jeśli luka inflacyjna jest duża, a re- zerwy szczupłe, wtedy w celu przywrócenia równowagi mo- żna zastosować środki regulujące popyt na dobra konsump- cyjne. Zaliczamy do nich przede wszystkim fundusz płac i ceny dóbr konsumpcyjnych. Manipulowanie funduszem płac i cenami jest w znacznym stopniu ograniczone. Nie . można uniknąć wzrostu funduszu płac związanego ze wzro- stem niezbędnego zatrudnienia i wydajności pracy, a rów- nież nie można w sposób dowolny podwyższać cen na arty- kuły konsumpcyjne. Wywołałoby to niekorzystne skutki l dla gospodarki narodowe], czego dowiodły doświadczenia roku 1970. [podobne: , podesty ruchome, gabloty aluminiowe, sala szkoleniowa ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: gabloty aluminiowe podesty ruchome sala szkoleniowa