Przy wyodrebnianiu grup systematycznych najwieksza

Przy wyodrębnianiu grup systematycznych największą rolę odgrywa stosunkowo łatwo dająca się ustalić zewnętrzna budowa m orf 010 gicz na. Mogą być jednak brane pod uwagę również ana tomi cz ne cechy rozpoznawcze, np. dla Solanaceae i Cucurbiłaceae obok OkreŚlonych cech morfologicznych może być cha rakterystyczne występowanie bikolateralnych wiązek przewodzących. Znaczenie systematyczne mają również właściwości fizjologiczne, np. autotroficzny i heterotroficzny sposób odżywiania się różnych grup roślin niższych, występowanie różnych barwików w plastydach u różnych klas glonów lub obecność określonych alkaloidów w rodzinie Solanaceae. Usiłowano nawet — co prawda dotychczas, bez większych wyników — przy serodiagnostycznych badaniach uchwycić różnice roślinnych białek za pomocą reakcji wyciągów roślinnych zawierających białko i w ten sposób uczynić je użytecznymi dla systematyki, Badanie roślin nie powinno ograniczać się tylko do jakiegoś określonego stadium; jeśli jest to możliwe, należy prześledzić cały ich cy kl r oz woj u. Jest to niezbędne zwłaszcza u roślin niższych. Dalszych danych może dostarczyć na u ka o dzie dz ości. Wyniki doświadczeń w tym zakresie rzucają światło na możliwości powstawania nowych gatunków, oraz dają wiele wiadomości mających znaczenie dla systematycznego podziału przynajmniej jednostek niższego stopnia; odnosi się to szczególnie do gatunków i grup im podporządkowanych. Stosunki pokrewieństwa roślin odzwierciedlają się do pewnego stopnia również w ich rozmieszczeniu, tak że i dane z geografii roślin mogą być wykorzystane do prac systematycznych (s. 227). Jeśli znane są wymarłe rośliny z poprzednich okresów geologicznych, to i one muszą być uwzględnione w systemie; niekiedy dają one bardzo ważne wyjaśnienia dotyczące stosunków pokrewieństwa obecnie żyjących grup roślinny ch. [więcej w: , wynajem busów, prawo jazdy Lublin, Ogrzewanie podłogowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: Ogrzewanie podłogowe prawo jazdy Lublin wynajem busów