Rola i charakter handlu zagranicznego

Rola i charakter handlu zagranicznego zmieniają się w za- leżności od typu wzrostu gospodarczego. Inaczej oddziałuje handel zagraniczny w okresie ekstensywnego wzrostu, a ina- czej w okresie wzrostu, intensywnego W okresie wzrostu ekstensywnego specjalizacja występowała gospodarczy głównie w tradycyjnych gałęziach przemysłu i w gałęziach, które były przedłużeniem stadiów surowcowych. Rola han- dlu zagranicznego polegała wówczas na tym, że umożliwiał on przestawianie struktury llrodukcji na pożądaną z punk- tu widzenia procesów uprzemysłowienia. Duże zapotrze- bowanie na dobra inwestycyjne nie produkowane w kraju stwarzało silną presję na wzrost eksportu niezbędnego do sfinansowania importu dóbr inwestycyjnych. Taka sytuacja prowadziła do eksportowania po cenach niższych (eksport za wszelką cenę), a importowania po cenach wyższych (import za wszelką cenę). Niekorzystne tendencje terrns of trade dla naszegc kraju, eksportującego artykuły rolno-spożywcze i surowcowe, wpływały na zmniejszenie korzyści z handlu zagranicznego. Między innymi konieczność przeciwdziałania takim tenden- cjom wymagała zmiany struktury gospodarczej kraju z rol- niczo-przemysłowej na przemysłowo-rolniczą. Gdyby zmiany dokonywały się żywiołowo lub pod wpływem krót- kockresowej efektywności handlu zagranicznego, wówczas rozwijałyby się niektóre gałęzie gospodarki narodowej, ‘nie zawsze te, które należało rozwijać z punktu widzenia ambit- nych zamierzeń. W Polsce i w wielu krajach o zbyt po- czątkowo jednostronnej strukturze gospodarczej wystąpiły tendencje autarkiczne, tj. rozwijanie wielu gałęzi zamiast tylko niektórych, dających największe korzyści komparatyw- ne w wymianie międzynarodowej. Jednakże przyczyną ta- kiego wielostronnego rozwoju gospodarki było również dą- żenię do stworzenia takiej struktury gospodarczej, która da- wałaby większe szanse w specjalizacji międzynarodowej, która pozwaiałaby na przejście do specjalizacji bardziej równorzędnej, a nie zdeterminowanej ubogą strukturą gos- podarki. Udział w korzyściach specjalizacji określonej zasa- dami kosztów komparatywnych groził pogłębieniem się nie- korzystnej początkowo struktury gospodarczej kraju, dawał krajom przemysłowym szanse przechwytywania korzyści komparatywnych w dłuższym okresie. [więcej w: , tłumaczenia przysięgłe, klimatyzacja precyzyjna, kurs prawa jazdy Lublin ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: klimatyzacja precyzyjna kurs prawa jazdy Lublin tłumaczenia przysięgłe