Równiez czesc towarów kupowa- nych

Również część towarów kupowa- nych w handlu uspołecznionym znajdzie się na “czarnym rynku” i będzie sprzedawana po wyższych cenach. Prze- waga popytu nad podażą będzie zachęcała’ producentów (również w gospodarce uspołecznionej) do zwiększania roz- miarów produkcji kosztem pogorszenia jakości, co nawet przy stałych cenach będzie oznaczać spadek siły nabywczej pieniądza i spadek płac realnych, W przypadku niektórych grup społecznych (szczególnie niżej zarabiających) spadek płac może być zrekompensowany przez podwyżkę płac no- minalnych. Nie można jednak tego środka zastosować do ogółu zatrudnionych, ponieważ w sytuacji inflacyjnej pod- niesienie płac nominalnych ogółu pracujących, nawet gdyby ta podwyżka była większa niż wzrost cen, nie spowoduje faktycznego wzrostu poziomu życiowego ludności (ściślej – płac realnych). Podniesienie stopy życiowej dzięki podwyżce płac nominalnych nastąpi jedynie wtedy, gdy wraz z tą podwyżką zwiększy się podaż dóbr konsumpcyjnych, czego l dowodzą ostatriie nasze doświadczenia. Jeżeli w sytuacji inflacyjnej następuje podwyżka płac dla najniżej zarabiających, to w wyniku takiej operacji dochodzi do redystrybucji dochodu narodowego na korzyść tych grup’ społecznych kosztem innych, które takiej podwyżki nie otrzymały. Zmniejszenie lub zlikwidowanie luki inflacyjnej i przy- wrócenie równowagi rynkowej powinno być osiągnięte przez zwiększenie podaży środków konsumpcji, przede wszystkim w drodze wzrostu. wydajności pracy w dziale II, a w krót- kich . okresach w drodze wzrostu importu i ograniczenia eksportu tych dóbr. Taką politykę realizuje nasza Partia począwszy od 1971 r. Równowaga ekonomiczna a wzrost gospodarczy Równowaga ekonomiczna a płace realne Równowaga ogólna jest ściśle związana z kształtowaniem się płac realnych Ił. Analiza warunków równowagi gospodarczej przy założeniu niezmiennych w danym okresie płac realnych wymaga przekształcenia podstawowej proporcji VI = Al + M l’ która stanowi warunek równowagi ogólnej. Al + V l to fun- dusz inwestycji brutto w dziale II. [więcej w: , obróbka miedzi, szamba ekologiczne, foteliki samochodowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: foteliki samochodowe obróbka miedzi szamba ekologiczne