Równowaga ekonomiczna ogólna i czastkowa

Równowaga ekonomiczna ogólna i cząstkowa Utrzymanie równowagi ekonomicznej jest niezbędnym wa- runkiem harmonijnego przebiegu procesu reprodukcji. Wy- twarzenie dóbr i usług ma sens gospodarczy tylko wtedy, kiedy te dobra i usługi znajdują nabywców i służą zaspo- kojeniu ich potrzeb. W gospodarce socjalistycznej, która jest gospodarką towarową znaczna część wytwarzanych dóbr i usług (w tym wszystkie środki konsumpcji) jest .sprzeda- wana i kupowana na rynku. Rynek środków konsumpcji znajduje się w stanie równowagi wtedy, gdy kupno i sprze- daż dóbr i-usług konsumpcyjnych odbywa się bez zakłóceń, tj. gdy przekształcanie pieniądza w towar i towar w pie- niądz nie natrafia na żadne przeszkody. Przez pojęcie ogólnej równowagi rynkowej rozumiemy stan dostosowania ogólnych rozmiarów podaży do ogólnych rozmiarów efektywnego popytu w zakresie dóbr i usług rynkowa nabywanych przez ludność, w którym nie występuje ani konieczność obniżenia dynamiki dochodów realnych ludności przez podniesienie ogólnego poziomu cen, ani konieczność gromadzenia ponadplanowych zapasów środków’ konsump- cji IB. O ogólnej równowadze rynkowej decydują trzy czynniki: , , podaż, popyt i ceny. Równowagę rynkową można rozpatry- wać przy założeniu cen stałych, rosnących i malejących. Charakterystyczną cechą gospodarki socjalistycznej jest utrzymywanie cen stałych przez dłuższy okres. Stabilizacja cen ma istotne znaczenie dla kształtowania się realnych do- chodów ludności i zainteresowania pracowników we wzroś- cie wydajności pracy. W praktyce ceny, ulegają zmianom, w gospodarce socjalistycznej’ zmiany cen dokonywane są jednak w sposób planowy. 1. Przez równowagę rynkową będziemy więc rozumieli takie do- stosowanie podaży do efektywnego popytu na dobra i usługi na- bywane przez ludność. przy którym: 1) nie występuje wzrost ogól- nego poziomu cen, bez odpowiedniej podwyżki dochodów; 2) cały efektywny popyt może być zaspokojony z bieżącej produkcji oraz z nagromadzonych rezerw; 3) nie tworzą się ntezamterzone (ponadpla- nowe) zapasy. których nie można upłynnić przez obniżkę cen. [patrz też: , szamba betonowe, kurs prawa jazdy, foteliki samochodowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: foteliki samochodowe szamba betonowe kurs prawa jazdy