Róznego rodzaju’ “waskie przekroje” (nie

Różnego rodzaju’ “wąskie przekroje” (nie o wszystkich mówiliśmy), wynikające zarówno, Ż określonej struktury aparatu wytwórczego, jak i z nie dostatecznej bazy surow- cowej, słabego tempa wzrostu produkcji rolniczej itp., unie- możliwiają przyspieszenie wzrostu gospodarczego bez do- datkowych nakładów inwestycyjnych lub bez zmiany struk- tury podaży drogą wymiany międzynarodowe], W wielu dziedzinach przezwyciężenie barier wzrostu bez udziału handlu zagranicznego, nie jest możliwe. Reasumując, w gospodarce socjalistycznej dzięki społecz- Ne własności środków produkcji i koncentracji decyzji in- westycyjnych w ręku państwa istnieje możliwość przy- spieszenia tempa wzrostu dochodu narodowego przez pla- nowe zwiększanie udziału inwestycji w dochodzie narodo- wym. Państwo socjalistyczne nie może jednak w sposób dowolny powiększać udziału inwestycji w dochodzie naro- dowym bez ryzyka niepożądanego zmniejszenia udziału kon- sumpcji. Szereg- innych – omówionych wyżej obiektywnych warunków również ogranicza możliwości przyspieszenia tem- pa wzrostu gospodarczego, 6. Równowaga ekonomiczna w procesie wzrostu gospodarczego Dla procesu wzrostu gospodarczego zasadnicze znaczenie ma- ją proporcje między produkcją działu I i produkcją działu II. W celu utrzymania równowagi ekonomicznej między pro- dukcją i konsumpcją muszą być zachowane określone pro- porcje w nakładach inwestycyjnych przeznaczonych na roz- wój produkcji środków produkcji (dział I) i rozwój produkcji środków konsumpcji (dział II). Podział funduszów inwesty- cyjnych na rozszerzenie (lub odtworzenie). :zdolności produk- cyjnych działu I i II jest ściśle związany z zachowaniem rów- nowagi ogólnej między produkcją i konsumpcją, a także rÓw- nowagi rynkowej między popytem i podażą dóbr konsump- cyjnych. Pojęcie równowagi ekonomicznej można zatem traktować wąsko jako zrównoważenie popytu i podaży na rynku dóbr konsumpcyjnych lub szeroko – jako zrównoważenie podaży i popytu na dobra inwestycyjne i dobra konsumpcyjne przy . pełnym wykorzystaniu sił wytwórczych. [więcej w: , producent maszyn budowlanych, olejek kokosowy, grzejniki dekoracyjne ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: grzejniki dekoracyjne olejek kokosowy producent maszyn budowlanych