W handlu zagranicznym mozna stosowac

W handlu zagranicznym można stosować rozliczenia typu: clearingowy i obrót towar za towar, czyli clearinqouie; lub wolnodewizowe, wolnodewizowy tj. realizowane w wymienialnej walucie obcej. Pierwszy typ rozliczeń dominuje na światowym rynku socjalistycz- nym i w handlu z większością krajów słabo rozwiniętych. Obrotu wolnodewizowego dokonuje np. Polska z krajami ka- pitalistycznymi i niektórymi krajami słabo rozwiniętymi. W obrocie clearingowym stosuje się ceny umowne. Są to często ceny światowe zamrożone na umowny okres w wy- niku dwustronnych międzynarodowych umów gospodarczych. Ostatnio stosuje się zasadę dokonywania rozliczeń qlearingo- wych w oparciu o średnie eeny światowe z okresu kilku lat, wychodząc z założenia, że krótkookresowe wahania cen świa- towych są związane z. charakterem rynku kapitalistycznego, w dłuższym zaś okresie są zgodne z tendencją zrównywania cen z wartością. Rozwój handlu zagranicznego i struktura eksportu i im- portu zależy również od relacji cen w eksporcie i imporcie. Porównanie warunków produkcji i wymiany w relacji kraj-e-zagranica wyraża się w terms otrade. Tłumaczy się -to jako “warunki wymiany”, “stosunki wymiany”, co ‘do- kładnie nie oddaje treści tego terminu, na ogół więc w pol- skiej ,literaturze ekonomicznej i w praktyce handlu zagra- nicznego używa się terminu angielskiego. Terms ot trade można razpatrywać w ujęciu rzeczowym. Korzyści związane z warunkami wymiany gdzie: Toterms oj trade wolumen owe, Qe – wielkość eks- portu w jednostkach fizycznych, Qi – wielkość importu w jednostkach fizycznych. Wzrost ilości towarów eksportowanych w stosunku do ilości towarów importowanych oznacza pogorszenie warun- ków wymiany, jeśli wartościowe saldo wymiany się bilansu- je. Relacja odwrotna oznacza poprawę warunków wymiany. W pierwszym przypadku w zamian za większy strumień dóbr eksportowanych osiąga się mniejszy strumień dóbr im- portowanych, a w drugim przypadku dzieje się odwrotnie. [patrz też: , kawa sklep, tablice informacyjne, producent maszyn budowlanych ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kawa sklep producent maszyn budowlanych tablice informacyjne