W poprzednich rozwazaniach zakladalismy, ze

W poprzednich rozważaniach zakładaliśmy, że równowaga ogólna między produkcją i konsumpcją w gospodarce dyna- micznej nie jest zależna od wydajności pracy w dziale I wy- twarzającym środki produkcji (W l). Rozumowanie takie mo- że być słuszne jedynie przy założeniu, .że konsumenci nie kupują dóbr inwestycyjnych (co w zasadzie odpowiada wa- runkom gospodarki socjalistycznej) i że płaca realna (r) w obu działach jest stała. Jeśli natomiast wzrost wydajności w dzia- le I (LlW1) będzie wolniejszy niż wzrost płac realnych w dzia- le I (LIr I), wtedy przy pozostałych czynnikach nie zmienionych przyrost wydajności w dziale II musi być szybszy niż w dzia- le I (LlW2 > LlW1), gdyż inacze] nastąpi spadek stopy inwesty- cji. Natomiast przy założeniu, że wzrost płac realnych w dzia- le I równa się wzrostowi wydajności w tym dziale (Llrl = LlW I), stopa inwestycji pozostanie nie zmieniona. Przy rozpatrywaniu wpływu stopy inwestycji na warunki równowagi ogólnej, inwestycje (I) interesowały nas o tyle, O ile wiązało się z nimi zatrudnienie w dziale I (lI), czyli rozbudowa działu I wytwarzającego środki produkcji. W tym pierwszym okresie (rozbudowa) dział I nie wytwarza pro- dukcji, a jedynie pochłania środki inwestycyjne (II) i siłę roboczą (ZI) W drugim okresie, gdy zostaną oddane do użyt- ku obiekty inwestycyjne zbudowane w okresie pierwszym, gdy zaczną one wytwarzać dobra inwestycyjne dla obu dzia- łów, gdy staną się podstawą przyrostu zatrudnienia i przy- rostu wydajności w obu działach (a więc i wzrostu produktu społecznego i dochodu narodowego), dopiero wtedy ujawnia się ekonomiczny sens wysiłku inwestycyjnego, który polegał na wyrzeczeniu się części bieżącej konsumpcji w pierwszym okresie (por. rozdz.11) na rzecz inwestycji, czyli na rzecz przyszłej konsumpcji. [podobne: , elewacje drewniane, centralne odkurzacze, biuro wirtualne ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: biuro wirtualne centralne odkurzacze elewacje drewniane