W tych warunkach korzystne dla

W tych warunkach korzystne dla na- nego kraju jest przestawienie produkcji z dobra Y na dobro W. Po- nieważ Austrii jest obojętne, w wytwarzaniu jakiego produktu będzie się specjalizować, przyjmijmy, że zdecyduje się na dobro Y. W re- żultacie nastąpi specjalizacja Polski w produkcji dobra W. Polska po przeniesieniu całego zasobu czynnika Z do produkcji dobra W wyprodukuje 150 jego jednostek i wytworzy 60 jednostek nadwyżki eksportowej. Austria będzie więc mogła, importując w tych rozmiarach dobro W, zrezygnować z produkcji u siebie 60 jed- .nostek dobra W, a zwiększyć o tyle samo (bo stopa transformacji równa się l) produkcję dobra Y. W rezultacie, po wymianie, wiel- kości produkcji na krzywych możliwości (na rys. 23 krzywa dla Pol- ski A’ B, oraz dla Austrii AB) przesuną się w przypadku Austrii z punktu’ F o do F t, .a w przypadku Polski z F do F;. Produkcja światowa (obu partnerów) wyniesie po wymianie y = 120 i przesunie się ż punktu F de F . Korzyść wynikająca z podziału pracy wynie- sie 20 jednostek dobra Y. Przedstawiona analiza dotyczy takich warunków produk- cji, w których odpowiednie wykorzystanie zasobów w wy- niku podziału pracy, tj. skierowanie czynnika produkcji (w tym przypadku Z) do dziedziny o niższych kosztach kom- paratywnych pozwoliło osiągnąć komparatywne korzyści. Korzyści te, jak wykazano, są wynikiem specjalizacji. Roz- dział tych korzyści dokonuje się przez mechanizm cen na rynku światowym, co znajdzie wyraz w odpowiednim kształ- towaniu się cenowych terras oj trade. W pierwszym przy- bliżeniu można np. wskazać, że jeśli Polska oferuje dobro W po ‘cenie 0,93 (cena w kraju przed wymianą wynosiła 0,66), to osiągnie korzyści. [więcej w: , giełda tworzyw sztucznych, hydraulika przemysłowa, odzież robocza ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: giełda tworzyw sztucznych hydraulika przemysłowa odzież robocza