Wzrost wydajnosci w dziale II

Wzrost wydajności w dziale II szybszy niż wzrost płac realnych stwarza dodatkowe nadwyżki środków kon- sumpcji, które mogą być wykorzystane do dodatkowego zwiększenia zatrudnienia i wydajności pracy w dziale I, a tym samym do przyspieszenia tempa: wzrostu gospodar- czego bez naruszania ogólnej równowagi rynkowej: Nato- miast wzrost płac realnych szybszy niż; wzrost wydajności prowadzi do zaniku inwestycji, kurczenia się rozmiarów zatrudnienia i produkcji działu I, do ‘osłabienia tempa wzro- stu gospodarczego, a w przyszłości do spadku płac realnych i zachwiania ogólnej równowagi rynkowej. Z powyższych rozważań wynika, że możliwości inwestycyjne gospodarki narodowej zależą od dwóch czynników: rozmiarów dochodu narodowego i tempa jego wzrostu oraz od podziału dochodu narodowego na część inwestowaną i konsumowaną (od stopy inwestycji i stopy konsumpcji). Przy tym dynamika stopy inwestycji zależna jest od kształtowania się wydajności pracy w dziale II i kształtowania się płac realnych. Jeśli wzrost wydajności pracy będzie równał się przyro- stowi płac realnych (LlWJ = LIr), to stopa inwestycji (i,) po- zostanie nie zmieniona, a więc i tempo wzrostu dochodu na- rodowego – przy założeniu pozostałych czynników nie zmie- nionych – będzie stałe. Jeśli przyrost wydajności będzie szybszy od przyrostu płac realnych (LlW 2 > LIr), to stopa in- westycji będzie rosła, a więc i tempo wzrostu dochodu na- W• rodowego zostanie przyspieszone (stosunek 2. będzie wzra- stał, a więc powstanie różnica między LlW 2 i LIr, która może być przeznaczona na 111). Jeśli natomiast przyrost wydajno- ści będzie mniejszy od przyrostu płac realnych (LlW 2 < LIr), to stopa inwestycji będzie malała. Spadek stopy inwestycji przy pozostałych czynnikach nie zmienionych spowoduje spa- dek tempa wzrostu dochodu narodowego. Wzrost płac real- nych szybszy niż wzrost wydajności pracy społecznej, przy założeniu zrównoważenia bilansu handlu zagranicznego, bę- dzie prowadził do zaniku inwestycji i spadku .ternpa wzrostu dochodu narodowego. [przypisy: , Budowa domu, giełda tworzyw sztucznych, olejek cbd ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: Budowa domu giełda tworzyw sztucznych olejek cbd