Zachowanie równowagi ogólnej nie zawsze

Zachowanie równowagi ogólnej nie zawsze oznacza za- chowanie równowagi ‘cząstkowej we wszystkich grupach towarowych. Osiągnięcie stanu równowagi cząstkowej we wszystkich grupach towarowych można by określić jako stan’ idealny, do którego należy zmierzać. W obecnych na- szych warunkach, przy niedoskonałych metodach planowa- nia i zasadach ustalania cen oraz przy braku dostatecznej znajomoset potrzeb rynku, analizy popytu i podaży, zachwia- nie równowag cząstkowych nie należy do rzadkości mimo wyraźnej poprawy w ostatnim okresie . Gospodarka socjalistyczna jest gospodarką dynamiczną, w której podstawowe wielkości ekonomiczne ulegają wzros- towi. Rośnie z okresu na okres produkt społeczny i dochód narodowy, rosną rozmiary konsumpcji i inwestycji, nastę- puje przyrost produkcyjnego majątku narodowego i przyrost ludności, przy czym przyrost majątku produkcyjnego jest szybszy niż przyrost ludności, a więc rośnie techniczne uzbrojenie pracy i wydajność pracy społecznej. Zasadniczą cechą gospodarki dynamicznej, jej głównym warunkiem: jest występowanie akumulacji, która stanowi nie skonsumowaną część produktu dodatkowego wytworze- nego w gospodarce narodowej w ciągu pewnego okresu i jest źródłem finansowania wzrostu gospodarczego. Pozostała część produktu dodatkowego zostaje przeznaczona na spożycie nie- produkcyjne. Do utrzymania równowagi ogólnej niezbędne jest zbilanso- wanie “pieniężnych dochodów i wydatków ludności.’ Brak zrównoważenia tego bilansu prowadzi do naruszenia równo- wagi ogólnej na rynku. Przyczyn zakłócających równowagę ogólną między popytem i podażą jest wiele. Omówimy nie- które z nich. Do pierwszej grupy zaliczamy nieprawidłowości związane Z funkcjonowaniem systemu finansowego; Należą do nich ogólną m.in.: a) nie planowany wzrost wydatków z budżetu państwa równowagę rynkową lub nieprzewidziany spadek wpływów do budżetu; b) na- ruszenie dyscypliny płac przez przedsiębiorstwa, polegające na nieuzasadnionym podnoszeniu płac nominalnych, które- mu nie odpowiada niezbędny wzrost wydajności pracy; c) nadmierne rozszerzenie kredytów konsumpcyjnych (sprze- daży na raty) i nieprzewidziane zmiany w stanie oszczęd- ności ludności” (spadek wkładów lub wycofywanie oszczęd- ności). [hasła pokrewne: , obróbka miedzi, pompy ciepła, kawa do ekspresów ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kawa do ekspresów obróbka miedzi pompy ciepła