Zahamowanie zatrudnienia w sferze produkcji

Zahamowanie zatrudnienia w sferze produkcji material- nej i osłabienie bodźców wzrostu wydajności pracy mogłoby doprowadzić do niewykonania planu produkcji w dziale II, co spowodowałoby dalsze rozwarcie luki inflacyjnej. Zmniej- szenie funduszu płac może więc nastąpić tylko przez częś- ciowe przesunięcie zaplanowanych podwyżek płac na okres późniejszy, zmniejszenie do niezbędnego minimum zatrud- nienia’ w sferze nieprodukcyjnej oraz likwidację przeros- tów zatrudriienia w niektórych przedsiębiorstwach i ga- łęziac’ sfery produkcyjnej bez zmniejszania produkcji tych gałęzi. Zmniejszenie efektywnego popytu można osiągnąć również przez redukcję wypła_t z budżetu państwa, ograniczenie kre- dytów konsumpcyjnych dla ludności, zwiększanie wkładów oszczędnościowych itp .. W naszych warunkach szczególną rolę mogą odegrać wkłady oszczędnościowe ludności powią- zane z zakupem dóbr trwałego użytku (książeczki PKO mieszkaniowe, Gamochodowe itp.), których liczba rośnie wraz ze wzrostem dochodów pieniężnych ludności. Państwo so- cjalistyczne dysponuje więc wieloma narzędziami polityki antyinflacyjnej przy założeniu utrzymania stałych cen środ- ków konsumpcji. Narzędzia te nrogą być vi gospodarce pla- nowej tym bardziej skuteczne, że istnieje ścisłe powiązanie między produkcją dóbr rynkowych i podziałem zasobów pie- niężnych. Jeśli jednak “wszystkie te środki nie są wystarczające do zmniejszenia luki inflacyjnej, wtedy pozostają tylko dwie najgorsze możliwości: albo następuje samorzutny wzrost cen, albo państwo dokonuje ‘w sposób planowy zmiany cen, w wyniku czego ludność nie będzie mogła wydatkować czę- ści dochodów na zakup poszukiwanych dóbr i usług rynko- wych i dochody te przekształcą się w przymusowe oszczęd- ności ludności. W obu przypadkach nastąpi spadek- docho- dów realnych ludności w porównaniu z jej dochodami pie- niężnymi. Jeżeli państwo nawet nie dokona legalnej podwyżki cen, nastąpi ich wzrost w sposób niekontrolowany, pojawi się tzw. “czarny rynek” i spekulacja. Producenci rolni zaczną bezpośrednio sprzedawać konsumentom żywność z pominię- ciem rynku państwowego, [hasła pokrewne: , hydraulika przemysłowa, olejek kokosowy, nieruchomości na wynajem ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: hydraulika przemysłowa nieruchomości na wynajem olejek kokosowy