Zalózmy, ze wydajnosc pracy pracowników

Załóżmy, że wydajność pracy pracowników dodatkowo zatrudnio- nych w dziale II (W) mierzona w jednostkach płacy realnej (1) = 3, czyli = 3, a ponieważ -1 = 2, wobec tego równość (29): przybierze postać: SI = -2. Jeśli przyjmiemy, że S jest 3 razy większa od S2, czyli SI = 3S2, to a = 3 X 2 = 6. Oznacza to, że przy wydajności pracowni- ków dodatkowo zatrudnionych tw dziale II. 2 = 3 i przy różnicy w technicznym uzbrojeniu pracy SI =3Ss, nakłady inwestycyjne w dziale I (11) muszą być sześciokrotnie wyższe od nakładów inwesty- ‘cyjnych w dziale II (12), czyli 11 = 612 Oznacza to, że przy podziale nakładów inwestycyjnych między działy I i II ponad 85% nakła- dów musi być przeznaczone na inwestycje w dziale I, aniecałe 15% w dziale II. Wnioski wynikające z wyżej przeprowadzonej analizy moż- na sformułować w sposób następujący. 1. Warunkiem ‘równowagi gospodarczej między produkcją i spożyciem w okresie drugim jest odpowiedni podział inwe- stycji w okresie pierwszym, 2. O strukturze działowej inwestycji (II i 12) decyduje wy- bór poziomu technicznego inwestycji (typu postępu tech- nicznego), który decyduje o technicznym uzbrojeniu pracy W 3. Decyzje w sprawie struktury działowej inwestycji (11 i 12) i struktury gałęziowe] (podział inwestycji wewnątrz działu I i działu II) muszą być powiązane z decyzjami do- tyczącymi technicznej charakterystyki nowych inwestycji w skali (i wewnątrz) poszczególnych działów, Tak więc: a) stosunek II jest ściśle określony przez stopień technicz- nego uzbrojenia pracy i wydajności pracy w obu działach (przy założeniu, że s, i S2 oraz s dane) bi poziom tech- niczny nowych obiektów inwestycyjnych i ich wydajność (czyli typy postępu technicznego), przy założeniu, że (struktura inwestycji) są dane, będą z góry określone w obu działach. [hasła pokrewne: , olejek cbd, dezynsekcja warszawa, hurtownia wólka kosowska ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dezynsekcja warszawa hurtownia wólka kosowska olejek cbd