Zapewnienie wystarcza- jacych rozmiarów tego

Zapewnienie wystarcza- jących rozmiarów tego importu ma istotne znaczenie dla rozwoju gospodarczego kraju i już choćby z tej przyczyny trzeba eksportować po to, aby mieć zdolność importową, aby mieć środki na opłacenie importu niezbędnego. Masa towarów, które się wywozi, aby zdobyć środki na opłacenie importu niezbędnego, jest eksportem niezbędnym. Jest to pierwszy podstawowy cel eksportu i podstawowa rola han- dlu zagranicznego. Poza importem niezbędnym występuje import substytucyjny, zastępujący towary, które skądinąd można produkować w kraju, ale z różnych względów kraj ten sprowadza je z zagranicy. Import i eksport to dwa powiązane ze sobą elementy systemu ekonomicznego. Struktura eksportu i importu za- leży od struktury gospodarczej kraju. Przewaga w danym kraju produkcji rolno-spożywczej stwarza nadwyżkę ekspor- tową przede wszystkim w tej grupie towarowej Czysta nadwyżka eksportowa to ta część towarów, która przy danej strukturze aparatu wytwórczego nie może znaleźć nabyw- ców na rynku wewnętrznym. Niezrealizowanie eksportu czystej nadwyżki oznaczałoby niewykorzystanie mocy pro- dukcyjnych. Koszt uzyskania nadwyżki eksportowej wy- znacza minimalny poziom opłacalności eksportu. Rozwój gospodarczy kraju może mieć charakter zbliżony do autarkicznego l wówczas wymiana międzynarodowa ma f niewielki wpływ na strukturę jego gospodarki. Jeśli zaś roz- wój odbywa się. w ścisłym związku z rynkiem światowym, o strukturze eksportu i importu danego kraju mogą decydo- wać żywiołowo działające mechanizmy rynkowe. O strukturze eksportu i importu może również decydować polityka pro- tekcyjna państwa, tj. określony system ceł, podatków, po- pierania, ograniczeń, a także sy.tuacja polityczna w świecie czy w danym regionie. Rozróżnia się strukturę rodzajową i. strukturę geograficz- ną handlu zagranicznego. Strukturę rodzajową rozpatruje się według odpowiednio sklasyfikowanych grup towarowych, wyodrębnionych ze względu na zapewnienie porównywal- ności międzynarodowej. Ogólne grupy klasyfikacyjne dzie- . lone są następnie na odpowiednie podgrupy. Struktura handlu zagranicznego Polski, zarówno geogra- ficzna, jak i towarowa, zdecydowanie zmieniała się po II woj- nie. [patrz też: , pompy ciepła, prawo jazdy kat a Lublin, kawa do ekspresów ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kawa do ekspresów pompy ciepła prawo jazdy kat a Lublin